Boom­top­pen snoei­en

Gardener's World (Netherlands) - - Groene School -

Als je wilt dat je bo­men er tip­top uit zien en vi­taal zijn, moet je zor­gen dat ze een ster­ke, ge­zon­de kroon heb­ben. Laat bij jon­ge bo­men zij­tak­ken op de hoofd­stam (of meer­de­re stam­men) zit­ten, want de­ze zul­len bij­dra­gen aan de groei. Maar wan­neer bo­men twee of drie jaar oud zijn, kun­nen de on­der­ste tak­ken wor­den ver­wij­derd nu ze nog zo dun zijn dat snoei­won­den snel ge­ne­zen. Bij ou­de­re bo­men kun je dun­ne en dik­ke tak­ken ver wij­de­ren. Snoei in al­le ge­val­len voor een meer na­tuur­lijk ef­fect te­rug tot op een gro­te tak of de hoofd­stam. Dit wordt ook wel het ‘ver­ho­gen van de kroon’ ge­noemd en kan ge­du­ren­de de he­le le­vens­cy­clus van een boom wor­den ge­daan om dich­te scha­duw on­der de boom te hel­pen ver­min­de­ren.

‘Het ‘uit­dun­nen van de kroon’ is al even be­lang­rijk voor het ver­be­te­ren van de vorm. Hier­bij wordt een klein aan­tal gro­te­re tak­ken weg­ge­haald uit de kroon, zo­dat er licht kan door­drin­gen in het bla­der­dak. Het is ook een goed idee om re­gel­ma­tig maxi­maal een kwart van de dun­ne­re tak­ken uit de groei­en­de kroon te ver­wij­de­ren voor een be­te­re lucht­cir­cu­la­tie. Zo wor­den pro­ble­men met on­ge­dier­te en ziek­ten ver­min­derd.

Con­tro­leer daar­naast de uit­ein­den van de hoofd­tak­ken en de boom­kruin op hoofd­scheu­ten die el­kaar in de weg zit­ten en snoei de zwak­ste weg. Zo voor­kom je dat er smal­le ‘sple­ten’ ont­staan tus­sen tak­ken, die daar­door kun­nen ver­zwak­ken.

Snoei bo­men el­ke drie tot zes jaar op de­ze ma­nier – jon­ge­re bo­men va­ker. Ge­bruik een snoei­schaar voor dun­ne tak­ken en twijg jes en snoei­ge­reed­schap met lan­ge ar­men voor het uit­dun­nen van ho­ge­re ge­deel­ten in een boom. Voor dik­ke­re tak­ken kun je be­ter een tak­ken­schaar en een snoei­zaag ge­brui­ken. Snoei al­tijd te­rug tot een ge­zond oog of een ster­ke scheut of tak.

AN­DE­RE BO­MEN OM ZO TE SNOEI­EN

Ge­bruik een tak­ken­schaar en geen snoei­schaar om dik­ke tak­ken te snoei­en.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.