Wit­te EEN­VOUD

Gardener's World (Netherlands) - - Groene School -

Een wit­te border is een van de po­pu­lair­ste tuin­stij­len. Joe Swi laat zien hoe jouw wit­te be­plan­ting ge­ga­ran­deerd een suc­ces wordt.

Com­bi­na­ties van wit, groen en een vleug je zil­ver ge­ven een border al­tijd een ver fijn­de, ele­gan­te en ro­man­ti­sche uit­stra­ling. Het is een klas­sie­ke stijl en ve­len van ons dro­men er van die ook in hun ei­gen tuin te cre­ë­ren. Dat ver­eist dis­ci­pli­ne en is in be­paal­de op­zich­ten moei­lij­ker te re­a­li­se­ren dan een ge­meng­de border. Maar als je be­reid bent je op het eind­re­sul­taat te rich­ten en je ri­gou­reus durft te zijn in je plan­ten­keu­ze, zul­len je in­span­nin­gen ruim­schoots be­loond wor­den.

Al­leen maar wit te be­plan­ting klinkt mis­schien een beet­je saai, maar dat is het al­ler­minst en je gaat er an­ders door naar plan­ten kij­ken. Je zult op­mer­ken dat er een gro­te ver­schei­den­heid aan wit­tin­ten is, van zui­ver wit tot koe­le­re nu­an­ces met een vleug je blauw of paars en war­me­re, ro­mi­ger scha­ke­rin­gen die naar geel nei­gen. Zorg voor een aan­trek­ke­lijk ge­heel door, wan­neer je een border in één kleur aan­leg t, ook te let­ten op de vorm en groot­te van bloe­men en de al­ge­me­ne ei­gen­schap­pen van plan­ten. Niet al­leen kan de be­plan­ting op die ma­nier niet mis­gaan, maar je cre­ëert ook een boei­end stuk tuin waar je tel­kens weer ple­zier aan be­leeft door­dat je aan één en­ke­le kleur steeds iets nieuws ont­dekt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.