Herfston­kruid

60 Vraag & ant­woord 66 De gro­te vraag

Gardener's World (Netherlands) - - Vraag & Antwoord -

Je her­kent dit plant­je ze­ker wel? An­ders gaat er vast wel een bel­le­tje rin­ke­len als je de naam hoort. Het is klee ruid ( Ga­li­um­a­pa­ri­ne). Wan­neer je een goe­de grond hebt, dan zul­len er on­ge­twij­feld zaai­lin­gen van dit plant­je in je tuin te vin­den zijn. Ben je ein­de­lijk af van de ver­ve­len­de plan­ten die je tuin­tje in de zo­mer heb­ben las­tig ge­val­len, zo­als de melk­dis­tel, de wolfs­melk en de tuin­kers, komt het over­woe­ke­ren­de klee ruid om de hoek kij­ken.

Het plant­je kiemt in de herfst en vindt de la­ge­re tem­pe­ra­tuur juist erg jn. Ster­ker nog: hij kiemt niet als de tem­pe­ra­tuur bo­ven de vij ien gra­den komt. Hij ves­tigt zich zon­der al te­veel con­cur­ren­tie van an­de­re plan­ten. Met een groei­spurt in de len­te is hij klaar om in de zo­mer je tuin over te ne­men. Ver­der is het plant­je be­hoor­lijk ver­ve­lend om weg te ha­len.

Als je pro­beert om er een uit de grond te trek­ken, blij­ven de wor­tels mee­stal ach­ter. Het klee ruid kan dan een­vou­dig weer op­nieuw groei­en.

Klee ruid houdt van de­zelf­de soort grond als brand­ne­tels. Bei­de plan­ten heb­ben ver­ve­len­de ei­gen­schap­pen, maar het be­te­kent ook dat je een le­mi­ge en vrucht­ba­re grond in je tuin hebt. Het is dus niet al­leen maar slecht nieuws wan­neer je dit plant­je te­gen­komt tij­dens een lek­ker dag­je tui­nie­ren. De zaai­lin­gen zijn nu nog jong en kwets­baar. Pak dus van­daag nog je schof­fel en haal ze uit je tuin. Hoe kan ik to­ma­ten­ziek­te voor­ko­men? Hoe be­scherm ik mijn tuin te­gen de win­ter?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.