Waar­om heeft mijn iris in een bloem­pot nog nooit ge­bloeid?

Gardener's World (Netherlands) - - Vraag & Antwoord -

mels een sym­bi­o­se aan­gaan (ook wel een my­cor­r­hi­za ge­noemd).

Schim­mels ab­sor­be­ren on­der an­de­re mi­ne­ra­len uit de bo­dem die ze ver­vol­gens af­staan aan de bo­men. In ruil daar­voor krij­gen de schim­mels sui­kers te­rug voor hun ei­gen voe­ding. Er zul­len ook meer (roof)die­ren een be­zoek­je bren­gen aan je tuin. Prik­kel­strui­ken en brand­ne­tels moet je in toom hou­den, maar pro­beer wel om er een aan­tal te la­ten staan voor de rup­sen van vlin­ders. Daar­naast is het be­lang­rijk om de be­plan­ting zo te plan­nen, dat er geen ruim­te over­blijft voor on­kruid. On­kruid houd je zo­veel mo­ge­lijk te­gen met veel scha­duw of de grond jaar­lijks te be­dek­ken met bij­voor­beeld een mul­ch­laag. Je kunt er ook voor kie­zen om een ster­ke win­ter­groe­ne bo­dem­be­dek­ker te la­ten groei­en.

ADe blau­we lis heeft het liefst een goed door­la­ten­de grond die niet te­veel voe­ding­stof­fen be­vat. Mis­schien heb je jouw plant­je in te vrucht­ba­re grond staan. Hier­door maakt de plant meer bla­de­ren in plaats van bloe­men aan. Je kunt de lis in een bloem­pot la­ten groei­en, maar het is ver­stan­di­ger om hem in de tuin te plan­ten. De lis heeft een wor­tel­stok: een on­der­grond­se, mee­stal horizontaal lo­pen­de sten­gel. Het eind van de wor­tel­stok buigt vaak om­hoog en vormt zo een nieu­we plant.

Mis­schien is de bloem­pot te klein, maar het kan ook zijn dat je de plant te diep hebt ge­poot. Hier­door wordt het zon­licht door de rand van de pot te­gen­ge­hou­den en krijg t de plant niet ge­noeg licht om te bloei­en.

Als het plant­je nog klein is, dan heeft de lis mis­schien wat meer tijd no­dig om te groei­en en te bloei­en. Door in de zo­mer een pot­as­rij­ke mest – bij­voor­beeld voe­ding voor to­ma­ten – te ge­brui­ken, kun je de plant aan­spo­ren te gaan bloei­en.

Iris­sen heb­ben veel zon­licht no­dig en de grond­soort moet mat­chen met de iris­va­ri­ant.

Kies plan­ten die goed sa­men kun­nen, zo­als ap­pels en bra­men. Met een flin­ke laag mulch hoef je niet zo vaak te wie­den of te be­wa­te­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.