Moet ik mijn aard­bei­en­plant­jes te­gen de vorst be­scher­men?

Gardener's World (Netherlands) - - Vraag & Antwoord -

ABij de ju­ni­dra­gers wor­den de bloem­knop­pen aan­ge­legd tij­dens de her fst en in de win­ter als de da­gen kor­ter wor­den en de tem­pe­ra­tuur zakt. De plant moet dus wor­den bloot ge­steld aan de kou en heeft dit ook echt no­dig. De dag­neu­tra­le plant

(ook wel door­dra­ger ge­noemd) zo­als de 'Ma­ra des Bois' is niet af­han­ke­lijk van de leng te van de da­gen en zal con­ti­nu nieu­we bloe­men aan­ma­ken. Dit zal de plant blij­ven doen zo­lang hij niet in win­ter­slaap is of het te warm (of te koud) heeft.

Aard­bei­en heb­ben geen en­kel pro­bleem met het Ne­der­land­se weer en je hoeft ze door­gaans niet te be­scher­men. Ze zijn al­leen k wets­baar voor vorst­scha­de als de nieu­we bloe­men voor het eerst open gaan tij­dens een la­te vorst­pe­ri­o­de. Houd in zo'n ge­val het weer­be­richt goed in de ga­ten en be­dek je k wets­ba­re bloe­sems in­dien no­dig met een vlies­doek of plan­ten­stolp.

Bij aard­bei­en­plan­ten kun je het bes­te de ou­de, ge­le en zie­ke bla­de­ren ver­wij­de­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.