Hoe krijg ik mijn kin­de­ren en­thou­si­ast voor tui­nie­ren?

Gardener's World (Netherlands) - - Vraag & Antwoord -

vaars­bek niet, zo­als de Gera­ni­um x can­ta­bri­gien­se 'St Ola' met zijn wit­te bloem­pjes. Hij bloeit laat in de len­te tot en met mid­den-zo­mer. De G. ma­cror­r­hi­zum 'Spessart' heeft wit­te bloe­men met een ro­ze kelk en in de win­ter ro­de bla­de­ren. Ver­geet niet om de plan­ten vol­doen­de wa­ter te ge­ven tot ze zich goed heb­ben ge­ves­tigd. An­de­re plan­ten zet je met een pot in tuin. Je kunt ze dan eerst op een plek met veel licht la­ten groei­en en ze daar­na op de ge­wens­te plek neer­zet­ten. Veel zach­te fruit­soor­ten, groen­te en an­de­re blad­groen­ten kun je kwijt op de meer zon­ni­ge plaat­sen in de tuin. Zet ze dan wel in een pot of in een ver­hoogd tuin­bed met be­te­re bo­dem­con­di­tie.

APro­beer om za­ken sim­pel en een­vou­dig uit te leg­gen. Laat de kin­de­ren het ple­zier van tui­nie­ren zelf be­le­ven. Pro­beer om er een spel­le­tje van te ma­ken. Laat ze bij­voor­beeld zaad­jes van ver­schil­len­de vor­men en groot­tes zien. Zaai ze ver vol­gens sa­men met de kin­de­ren en vraag ze om bij te hou­den hoe lang het duurt voor­dat een van de zaad­jes gaat kie­men. Laat ze ook ver­schil­len­de gro­te za­den zaai­en en maak er een wed­strijd­je van. Kijk wel­ke van de za­den het eerst uit­komt. Ver­der is het leuk om te la­ten zien hoe een com­post­hoop werkt. Laat ze bij­voor­beeld wat tak­ken op de com­post­hoop leg­gen en bij­hou­den hoe lang het duurt voor­dat de tak­ken vrij­wel ver­dwe­nen zijn. Ver­geet niet om een on­ver­teer­baar la­bel aan de tak­ken be­ves­ti­gen. Je kunt het­zelf­de ex­pe­ri­ment her­ha­len met een ou­de wol­len of ka­toe­nen trui. Er zijn ook ver­schil­len­de kweek­setjes te koop, die spe­ci­aal voor kin­de­ren zijn. Zo kun­nen ze bij­voor­beeld cham­pig­nons, to­ma­ten of zelfs eet­ba­re bloe­men la­ten groei­en. Laat ze met slecht weer ook eens met een groen­te­kwar­tet­spel spe­len, zo­dat ze de na­men van de ver­schil­len­de groen­ten le­ren ken­nen.

De ooi­e­vaars­bek 'Spessart' heeft ‘s win­tersro­de bla­de­ren.

Door klei­ne, een­vou­di­ge en leu­ke tuin­taak­jes houd je de in­te­res­se van een kind vast.

Ge­bruik pot­ten voor plan­ten die lie­ver geen dro­ge grond wil­len, zo­alsde­ze Di­cen­tra.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.