Ca­rol Klein.

Gardener's World (Netherlands) - - Inspiratie -

Als ik van­ach­ter mijn bu­reau naar bui­ten kijk, zie ik een ou­de Elae­ag­nus ‘Quick­sil­ver’ staan. Een paar me­ter ver­der­op groei­en jon­ge­re ver­sies, die spon­taan uit de wor­tels van de ou­de struik zijn op­ge­ko­men.

Heb je ooit ge­pro­beerd om een oos­ter­se klap­roos of een herfstane­moon te ver­wij­de­ren? Dat is on­mo­ge­lijk! In een hoek van ons ‘war­me bloem­bed’, waar een for­se, fie­re ro­de klap­roos uit de groep ‘Go­li­ath’ huist, heb ik een nieu­we klap­roos van de­zelf­de kleur ge­plant. Ten­min­ste, dat dacht ik. Maar toen hij het jaar daar­na ging bloei­en, ble­ken de bloe­men zacht­ro­ze te zijn. Ik pro­beer­de hem te ver­hui­zen, maar uit stuk­jes ach­ter­ge­ble­ven wor­tel groei­den steeds weer nieu­we plan­ten – en al­tijd even ro­ze.

Er zijn twee ma­nie­ren om wortelstekken van een kruid­ach­ti­ge plant als de oos­ter­se klap­roos te ne­men. Je kunt de wor­tels bloot­leg­gen door de grond rond de plant weg te gra­ven en dan wat wor­tels af te knip­pen. Of je trekt de he­le kluit om­hoog en snijd een paar van de bes­te wor­tels dicht bij de wor­tel­hals af.

Er be­staan ook twee me­tho­den om wortelstekken op te kwe­ken: ver­ti­caal voor plan­ten met dik­ke wor­tels, zo­als toort­sen of klap­ro­zen, en horizontaal voor plan­ten met dun­ne­re wor­tels, zo­als herfstane­mo­nen of vlam­bloe­men. Van wor­tels die ver­ti­caal de grond in moe­ten, is het han­dig om de bo­ven- en on­der­kant te mar­ke­ren door ze bo­ven­aan recht en on­der­aan schuin af te snij­den. Ze groei­en na­me­lijk niet als je ze on­der­ste­bo­ven in de grond zet. De bo­ven­kant is de kant die het dichtst bij de wor-

The mas­ter­plan

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.