Des­kun­dig be­plan­tings­ad­vies

Gardener's World (Netherlands) - - Inspiratie -

Wit­te weel­de

Ca­me­lia’s vor­men tus­sen het vroe­ge na­jaar en het la­te voor­jaar een licht­punt­je in de tuin met hun ele­gan­te wit­te, ro­ze of die­p­ro­de bloe­men. Bo­ven­dien blij­ven hun glan­zen­de bla­de­ren het he­le jaar mooi. Geef pot­grond voor hei­de­plan­ten en ruim re­gen­wa­ter wan­neer de bloem­knop­pen zich vor­men, on­ge­veer ne­gen maan­den voor­dat de bloe­men open­gaan. Zet de pot op een be­schut­te plek. De­ze herfst­bloei­en­de Ca­mel­lia­sasan­qua ‘Ken­kyo’ staat prach­tig in een lich­te, ge­gla­zuur­de pot met een mulch van den­nen­ap­pels.

Ge­bruik voor klei­ne strui­ken pot­ten die een door­snee van ten min­ste 45 cm heb­ben en ook 45 cm hoog zijn. Hoe gro­ter, hoe be­ter, want in een gro­te­re pot blij­ven de plan­ten­wor­tels koe­ler en droogt de grond min­der snel uit. De bes­te pot­ten voor lan­ge-ter­mijn­be­plan­ting zijn van vorst­be­sten­di­ge ter­ra­cot­ta (al dan niet ge­gla­zuurd), com­po­siet­steen, hars of po­ly­es­ter. De bo­dem dient ten min­ste één drai­na­ge­gat te heb­ben.

Pot­grond Voor per­ma­nen­te be­plan­ting kun je het bes­te leem­hou­den­de pot­grond ge­brui­ken, om­dat de­ze lang luch­tig blijft en goed drai­neert. De­ze grond is wel vrij duur, dus meng hem voor gro­te­re pot­ten met uni­ver­se­le pot­grond. Vul de on­der­ste helft van de pot met dit meng­sel en vul af met leem­hou­den­de grond. Dit bootst de om­stan­dig­he­den in een border na, waar­bij vocht rond de wor­tels wordt vast­ge­hou­den en de plant ge­noeg voe­ding­stof­fen kan op­ne­men.

Strui­ken slaan snel­ler aan in een pot en ge­dij­en be­ter wan­neer je tij­dens het plan­ten nut­ti­ge schim­mels toe­voegt (ver­krijg­baar als my­cor­r­hi­za­schim­mels). De­ze schim­mels hech­ten zich aan de plan­ten­wor­tels en hel­pen de plant om wa­ter en voe­dings­stof­fen op te ne­men. Strui­ken in pot­ten heb­ben ook voe­ding no­dig. Geef een uni­ver­se­le mest­stof tij­dens het plan­ten en daar­na twee keer per groei­sei­zoen. Je kunt ook elk jaar in het vroe­ge voor­jaar kunst­mest­kor­rels met ge­con­tro­leer­de af­gif­te toe­die­nen. Een be­lang­rij­ke, jaar­lijk­se klus is het ver­van­gen van de bo­ven­laag. Schraap in de win­ter of het vroe­ge voor­jaar 5 cm van de pot­grond af en ver­vang de­ze door ver­se pot­grond.

Voor wa­ter zijn al­le pot­plan­ten gro­ten­deels af­han­ke­lijk van de tui­nier, zelfs als er stort­bui­en val­len. Geef bij nor­maal weer een plant in een gro­te pot eens per week vier tot vijf li­ter wa­ter. Als het heel warm en droog weer is, doe je dat twee keer per week. Voeg geen vocht­vast­hou­den­de kor­rels toe aan per­ma­nent be­plan­te pot­ten, want die kun­nen dras­sig wor­den en ‘s win­ters voor te veel nat­tig­heid zor­gen.

Na ver­loop van tijd heeft de struik al­le voe­dings­stof­fen in de pot­grond ver­bruikt en ver­druk­ken de groei­en­de wor­tels el­kaar in de pot. Haal de struik dus om de vier of vijf jaar, tij­dens het rust­sei­zoen, uit de pot en bor­stel de pot­grond voor­zich­tig van de wor­tels af. Ver­wij­der al­le be­scha­dig­de wor­tels. Zet de struik te­rug in de pot met ver­se leem­hou­den­de pot­grond. Druk de grond rond de wor­tels aan en geef ruim wa­ter.

Als je een plant de­fi­ni­tief in een pot wilt zet­ten, volg dan de vol­gen­de vijf stap­pen voor een ge­slaagd re­sul­taat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.