Tui­nie­ren als me­di­cijn

Gardener's World (Netherlands) - - Inspiratie -

In Groot-Brit­tan­nië speelt de Na­ti­o­nal He­alth Ser­vi­ce (NHS) een voor­trek­kers­rol bij het in­zet­ten van tui­nie­ren in de zorg. Hier kan het zo­maar zijn dat de dok­ter bij klach­ten zo­als de­pres­sie, angst, over­ge­wicht of re­va­li­da­tie, ad­vi­seert te tui­nie­ren. Een rap­port, ver­sche­nen in mei 2017 en ge­steund door de Brit­se ‘Na­ti­o­nal Gar­den Sche­me’, con­clu­deert dat de voor­de­len van tui­nie­ren voor de ge­zond­heid le­gio zijn, met re­duc­tie van de­pres­sie­ve ge­voe­lens en angst, en een ver­be­terd so­ci­aal func­ti­o­ne­ren en fy­sie­ke ge­zond­heid als be­lang­rijk­ste wa­pen­fei­ten. De Roy­al Hor­ti­cul­tu­ral So­ci­e­ty (RHS), blij met het on­der­ken­nen van tui­nie­ren als mo­ge­lijk me­di­cijn, zorg­de er­voor dat dit aan nie­mand voor­bij kon gaan. Tij­dens de Chel­sea Flo­wer Show van af­ge­lo­pen jaar werk­te zij nauw sa­men met de NHS om tui­nie­ren te pro­mo­ten als mid­del voor ge­zond­heid, ge­luk en wel­zijn. Een win­nen­de show­tuin uit de Chel­sea Flo­wer Show, ge­naamd ‘Feel Good Gar­den’, liet zien hoe een tuin een be­lang­rij­ke ruim­te kan zijn voor re­va­li­da­tie en ont­span­ning.

De RHS ver­strekt nu ac­tief ad­vies en ma­te­ri­aal aan zorg­ver­le­ners zo­dat tui­nie­ren als me­di­cijn in de prak­tijk kan wor­den ge­bracht. En ge­luk­kig wordt er ook in Ne­der­land se­ri­eus ge­ke­ken naar de mo­ge­lij­ke rol van tui­nie­ren bij zorg­ver­le­ning.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.