Knof­look plan­ten

Gardener's World (Netherlands) - - De Basis -

Veel men­sen ken­nen al­leen de stan­daard knoflooksoorten, maar er zijn veel meer va­ri­ë­tei­ten met elk hun ei­gen smaak. Som­mi­ge van de­ze soor­ten zijn erg sterk en pit­tig, ter­wijl an­de­re juist heel mild en ver­fijnd sma­ken. Vo­rig jaar heb ik wat oli­fan­ten­knof­look ge­poot en liet ik mijn kin­de­ren ze oog­sten. Je had de ge­zich­ten moe­ten zien toen ze za­gen hoe groot de­ze knof­look was ge­wor­den!

Waar­schijn­lijk heb je wel eens van hard­neck en soft­neck ge­hoord. De bol­len van een soft­neck heb­ben mee­stal meer te­nen en kun je mak­ke­lijk be­wa­ren. Dit is vaak de knof­look die je in de su­per­markt koopt. Hard­necks heb­ben niet zo­veel te­nen per bol en de­ze groep is las­ti­ger om te be­wa­ren. Ze doen het daar­en­te­gen wel be­ter in kou­de re­gio’s en veel lief­heb­bers vin­den dat ze be­ter sma­ken.

Bei­de soor­ten zijn een­vou­dig om zelf te kwe­ken. De bes­te pe­ri­o­de om ze te po­ten is tus­sen sep­tem­ber en half no­vem­ber: ei­gen­lijk nu dus. De knof­look heeft een pe­ri­o­de van kou no­dig, zo­dat je in de zo­mer mooie gro­te knof­look­bol­len krijgt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.