Isa­tis tinc­to­ria

Gardener's World (Netherlands) - - Inhoud -

De we­de ( Isa­tis tinc­to­ria) is een plant uit de kruis­bloe­men­fa­mi­lie ( Bras­si­ca­ceae) en werd vroe­ger ge­bruikt om wol blauw te ver ven. Het is een zeld­za­me, twee­ja­ri­ge plant en kan een me­ter hoog wor­den. We­de groeit voor­al langs de oe­vers van Waal en Rijn. De za­den wor­den met het ri­vier wa­ter aan­ge­voerd uit Bei­e­ren en Zwit­ser­land. Om de kleur­stof te ma­ken werd de plant vlak voor de bloei ge­oogst. Ver vol­gens werd de plant in stuk­ken ge­sne­den en aan een rot­tings­pro­ces on­der­wor­pen. Uit­ein­de­lijk kreeg je een soort klei­ach­ti­ge pas­ta. Hier van wer­den bal­le­tjes ge­draaid, die ver vol­gens ge­droogd en ver­han­deld wer­den. De bal­le­tjes wer­den ook wel ko­k­ank­jes ge­noemd.

De pas­tel­bal­le­tjes wer­den in een kuip met ze­me­len en veel wa­ter ge­daan. Soms werd er nog een an­de­re kleur­stof, mee­krap ( Ru­bia tinc­to­rum), aan toe­ge­voegd. Na een of twee da­gen was het re­sul­taat een geel-groe­ne vloei­stof. Tex­tiel werd een aan­tal se­con­den in de vloei­stof ge­doopt en ver­vol­gens op­ge­han­gen om te dro­gen. Door in­wer­king van zuur­stof uit de lucht ver­an­der­de de kleur in pas­tel­blauw dat niet meer uit het tex­tiel ge­spoeld kon wor­den. Door dit pro­ces te her­ha­len kon de kleur don­ker­der wor­den ge­maakt. Diep don­ker­blauw was met we­de ech­ter niet te ma­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.