PASSIE

ZO HOUD JE HET VAST IN JE RELATIE

Gloss - - Eerste Pagina -

Drie mi­nu­ten de tijd kreeg ik om Caroline en Erik te in­ter­vie­wen tij­dens de lan­ce­ring

van het nieuwe GTST ma­ga­zi­ne. Het wer­den er twin­tig. Als pro­fes­si­o­nal wist zij pre­cies de juis­te hou­ding aan te ne­men om op de fo­to te gaan. Mijn god, wat is ze mooi! Wat niet vaak voor­komt bij ac­teurs, is dat ze in het echt mooi­er zijn dan op tv. Zij is slank, su­perslank, heeft een mooie strak­ke huid en een stra­len­de lach. En dan dat ja­loers­ma­ken­de haar na­tuur­lijk. In mijn be­le­ving zou ze 45 jaar

moe­ten zijn, maar ze is het om­ge­keer­de, plus één jaar. Ze moet iets aan zich­zelf ge­daan heb­ben om er zo jong en prach­tig uit te zien, dat kan niet an­ders. Hij is ook slank, heeft een zwoe­le blik in zijn ogen en is non­cha­lant, clas­sy ge­kleed. De che­mie spat er­van­af bij die twee. “Dat kun je ook niet ma­ken, dat is er. Maar de che­mie tus­sen el­kaar moet je wel al­tijd blij­ven be­wa­ken. En el­ke dag doen als­of je el­kaar net ont­moet hebt”, zegt Erik tref­fend op een van de wei­ni­ge mo­men­ten dat hij aan het woord is.

Pumps

De af­ge­lo­pen we­ken had Goe­de Tij­den, Slech­te Tij­den een zo­mer­stop. Acht we­ken lang niet op tv. Dat moet voor veel men­sen een groot ge­mis zijn. Het GTST ma­ga­zi­ne heeft dit gat mooi op­ge­vuld. “Ik vind het een mooi ma­ga­zi­ne, ben er zelfs een beet­je trots op dat ons ei­gen ver­haal er ook in staat over ons reis­pro­gram­ma

Ro­man­cing the Glo­be. En wat ik ver­ras­send goed ge­lukt vind zijn de ‘ma­ke-over’ ru­brie­ken. Voor­al die van mij is hart­stik­ke goed, ze lijkt echt op mij.” Be­hal­ve de schoe­nen dan. In de se­rie draagt Ja­ni­ne al­tijd zwar­te pumps. In de ‘ma­ke-over’ draagt de look-a-li­ke ho­ge hak­ken met ve­ter­tjes rond de enkels. Scha­te­rend van het la­chen weet Caroline te ver­tel­len dat zij zelf wel ooit der­ge­lij­ke hak­ken heeft ge­dra­gen die haar le­lijk tot val heb­ben ge­bracht. “Op een pre­mi­è­re daal­de ik zo’n gro­te trap af met mijn mooie ge­ve­ter­de pumps. Niet we­tend dat één van die ve­ters los was ge­raakt. Met een enor­me klap strui­kel­de ik hier­over en viel vol op mijn ge­zicht de trap af. Eerst dacht ik dat het nog al mee­viel, maar aan het ge­zicht van Erik te zien was het af­schu­we­lijk. Mijn voor­tan­den la­gen

er­uit, mijn neus was naar mijn voor­hoofd om­hoog ge­scho­ven en mijn huid was he­le­maal ge­schaafd. Toen moest er na­tuur­lijk heel wat ge­sleu­teld wor­den aan mij. Nieuwe voor­tan­den mid­dels fa­cings, een cos­me­ti­sche ope­ra­tie om mijn neus weer op zijn plaats te krij­gen en veel rust om de be­scha­di­gen aan mijn huid te la­ten her­stel­len. En dat ik te­gen­woor­dig de na­tuur een klein beet­je help, hoe­ven we het ver­der niet over te heb­ben.” “Je be­grijpt dat ze van mij nooit meer al­leen de trap af mag, ik loop al­tijd voor haar”, zegt Erik be­zorgd, ter­wijl hij haar lief­heb­bend aan­kijkt.

Op zoek naar het pa­ra­dijs

Erik en Caroline zijn, naast hun werk in de Gtst-stu­dio’s, druk met de op­na­mes voor het der­de sei­zoen van Ro­man­cing the Glo­be. Hier­voor ko­men ze op plek­ken op de we­reld die ze zelf het pa­ra­dijs noe­men. Na Pa­rijs, Bri­tish Co­lum­bia, New York en Noord-ijs­land zijn ze nog niet zo heel lang ge­le­den naar Thai­land ge­weest. Daar waar je niet om de ri­tu­e­len heen komt. Een on­ver­ge­te­lij­ke, ma­gi­sche reis. “Wat we met dit tv pro­gram­ma zoe­ken is waar ie­der­een rechts­af slaat, kij­ken wij waar je te­recht­komt als je links­af gaat. In het ge­val van de Thai­land­reis gaat het om Ko Yao Noi. Een ei­land dat erg ver­schilt van de an­de­re ei­lan­den van Thai­land. Hier wordt nog hoog in­ge­zet op kwa­li­teit. De men­sen die hier wo­nen, zijn dol op hun ei­land. Ze wil­len dat het leef­baar voor ze blijft en niet over­ge­no­men wordt door de fa­rang – bui­ten­lan­ders. Het re­sul­taat is klein­scha­lig toe­ris­me, op een au­then­tiek in­heems ei­land, waar stran­den, man­gro­ves en plan­ta­ges, maar ook het dorps­le­ven, be­schermd wor­den. Uit­ein­de­lijk kom je al­tijd tot het ein­de van de reis. De stu­dio van GTST roept weer. Ik denk dan te­rug aan waar de reis be­gon, de zons­on­der­gang mid­den op de Me­kong ri­vier, en dat me op dat mo­ment geen en­ke­le pijn­lij­ke ge­dach­te of ver­lan­gen te bin­nen wil­de schie­ten.”

De twin­tig mi­nu­ten zijn voor­bij, al­lang. We moe­ten nu echt stop­pen. Jam­mer, ik had nog zo­veel wil­len vra­gen aan dit mooie stel. GTST ac­teurs van het eerste uur. Ik heb het al­tijd al ge­dacht, het is de che­mie tus­sen twee men­sen die je maakt tot een bij­zon­der stel: Het Per­fec­te Stel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.