Che­mie be­wa­ken

Gloss - - Editorial -

Men zegt dat je op tv ze­ven ki­lo zwaar­der lijkt dan in het ‘echt’. En dat is dus echt zo. Toen ik on­langs Erik de Vo­gel en Caroline De Bruijn (Lu­do en Ja­ni­ne uit GTST) mocht in­ter­vie­wen, wist ik het ze­ker. In mijn be­le­ving is voor­al hij veel gro­ter en ste­vi­ger en heeft zij maat 38 in plaats van een klei­ne maat 36. En wat zijn ze een ge­pas­si­o­neerd stel sa­men. In het ech­te le­ven nog steeds hart­stik­ke ver­liefd op el­kaar, hoe doen ze dat toch? Daar gaat het in de­ze nieuw­ste GLOSS weer vol­op over; hoe houd je de passie in je relatie vast? Wat doet de che­mie tus­sen twee men­sen en hoe moet je die be­wa­ken? Maar ook, hoe ga je op een goe­de ma­nier met je ex om na de schei­ding? En hoe kun je be­paal­de ge­drags­pa­tro­nen door­bre­ken die na ja­ren­lang zo’n ge­woon­te zijn ge­wor­den? On­der­wer­pen die mij per­soon­lijk aan­spre­ken. Ik ben im­mers ge­schei­den en heb ge­luk­kig een goe­de relatie met mijn ex. Ik heb weer een nieuwe relatie en wil heel graag de passie en de che­mie die tus­sen ons is be­wa­ken én be­hou­den. Ja, en die soms ir­ri­tan­te ge­drags­pa­tro­nen van mij moe­ten ook maar eens door­bro­ken wor­den. Maar wat mij na­tuur­lijk nog het mees­te aan­spreekt is het feit dat de 50+ vrou­wen nog nooit zo po­pu­lair ge­weest zijn als nu en er mas­saal op ze ge­jaagd wordt. De re­den? Ze zijn sexy, su­per­vrou­we­lijk en zelf­stan­dig. Nou wil ik dat al­le­maal niet di­rect van mij­zelf zeg­gen, maar het is heer­lijk om te ho­ren dat ik als 56-ja­ri­ge nog ‘hot’ ben. Je moet er wel wat voor doen om er goed uit te blij­ven zien. Ook daar heb­ben we wat op ge­von­den. Kate Middle­ton deelt in­mid­dels dit schoon­heids­ge­heim­pje met Mi­chel­le Oba­ma én met ko­nin­gin Le­ti­zia van Span­je. Het zit in ie­der ge­val in een es­je. Wat het pre­cies is kun je le­zen op pa­gi­na 76. Ik ga het in ie­der ge­val uit­pro­be­ren…

Veel lees­ple­zier!

Ver­geet niet naar www.glossmagazine.nl/win­nen te gaan, want we ge­ven weer heel veel cadeaus weg en volg ons op fa­cebook (@glos­snl)

Wat is het toch een plaat­je! Dan mag Kate een beet­je Botox uit een es­je ge­brui­ken, maar ze weet ook haar prach­ti­ge ge­zin he­le­maal in kleur te sty­len.

Tij­dens de vlieg­reis naar Por­tu­gal had ik als pur­ser op de­ze vlucht Pas­cal Doe­dens, de broer van Fer­ry (Lu­cas uit GTST). La­ten we nu net het nieuwe GTST ma­ga­zi­ne in de win­kel heb­ben lig­gen!

Wandelen in de ber­gen en ge­nie­ten van de fan­tas­ti­sche ge­rech­ten van ster­ren­koks. Hier on­ze ei­gen ster­ren­kok Ja­cob Jan Boersma tus­sen de jour­na­lis­ten in.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.