DEL EGEREN is het nieuwe MUL­TI­TAS­KEN

Gloss - - Lifestyle -

Na­tuur­lijk zou jouw lin­ge­riela­de keu­rig ge­or­dend kun­nen zijn met mat­chen­de set­jes en je kle­ding­kast op kleur, stijl en sei­zoen in­ge­deeld zijn. Of je feest­jes zou­den vlek­ke­loos kun­nen ver­lo­pen met bar­ten­ders die soe­pel el­ke cock­tail sha­ken. En vol stress over de vlucht­strook naar huis om hond, kind of kle­ding­stuk op te ha­len kán voor­goed ver­le­den tijd zijn. Klinkt te mooi om waar te zijn? Wel­nee, GLOSS keek de kunst af van de ster­ren en geeft een mas­ter­class mul­ti-de­le­ge­ren in Hol­ly­wood-stijl.

Wil je in je koel­kast niets an­ders dan uit­ge­ba­lan­ceer­de sap­jes vol gem­ber, ci­troen en kom­kom­mer op de per­fec­te tem­pe­ra­tuur vin­den, naast de ver­ant­woor­de vet­vrije en met vi­ta­mi­nen en ve­zels ver­rijk­te so­ja­bur­gers die op een bed­je van zee­wier op­ge­diend wor­den, pre­cies twin­tig mi­nu­ten na­dat je je yo­ga­mat­je hebt op­ge­rold? Of ’s avonds in je slaap­ka­mer, tus­sen die knis­pe­rend wit­te la­kens, iets glad ge­scho­rens met een six­pack aan­tref­fen die op je or­ders ligt te wach­ten: mas­se­ren, voor­le­zen of le­pel­tje le­pel­tje lig­gen voor een on­ge­stoor­de nacht­rust? La­dy Ga­ga heeft het op haar loon­lijst staan. Die pri­vé-kok, na­tuur­lijk. Maar de zan­ge­res slaapt ’s nachts ook lie­ver niet al­leen. Dat kost haar maar haar nacht­rust en van te wei­nig uur­tjes slaap wordt geen en­ke­le vrouw leu­ker, knap­per, cre­a­tie­ver en suc­ces­vol­ler. En dus moest er óók een nieuwe P.A. ko­men, in het be­zit van ei­gen py­ja­ma, zo­dat de la­dy­boss ’s nachts goed kan sla­pen. Om over­dag na­tuur­lijk op­ti­maal te pres­te­ren en ge­noeg geld naar bin­nen te kun­nen har­ken om nóg twin­tig scho­ne slaap­sters in dienst te ne­men, als ze dat zou wil­len. Als het werkt, dan werkt het. En het doel hei­ligt de mid­de­len, dat weet ie­der­een in Hol­ly­wood.

Min­der mul­ti­tas­ken, min­der stress

Die pri­vé-kok, per­so­nal shop­per, per­so­nal sty­list en per­so­nal trai­ner zijn on­mis­ba­re pi­on­nen in het schaak­spel van de ster om de ab­so­lu­te top te be­rei­ken. En wie heeft daar tijd voor als je tus­sen­door kin­de­ren van het school­plein moet ha­len, ap­pel­taar­ten voor ver­jaar­da­gen moet bak­ken en de res­tan­ten van de gem­ber­prut uit je blen­der moet pul­ken voor ze ver­an­derd zijn in fos­sie­le re­li­kwie­ën van je po­gin­gen tot een stuk­je de­tox? Nie­mand, toch?

Vrou­wen wor­den al eeu­wen­lang ge­roemd om hun ver­mo­gens tot mul­ti­tas­ken. On­der­zoe­ken heb­ben aan­ge­toond dat dit on­zin is. Vrou­wen doen mis­schien wel re­gel­ma­tig meer­de­re din­gen te­ge­lij­ker­tijd, als de si­tu­a­tie daar om vraagt, maar le­ve­ren, net als man­nen, be­ter werk af als ze zich op maar één taak hoe­ven te con­cen­tre­ren. En het le­vert niet al­leen be­ter werk af maar min­der mul­ti­tas­ken zorgt ook nog eens voor min­der stress. Al­le re­den om de kunst af te kij­ken van de pro­fes­si­o­nals met ge­noeg poen om nooit meer iets zelf te doen.

Oprah Win­frey (63)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.