Op­nieuw ver­liefd

Gloss - - Editorial - Kijk ook op www.gloss­ma­ga­zi­ne.nl/win­nen, want we ge­ven weer veel moois weg.

Op de val­reep van de zo­mer naar de herfst toe, neem ik met mijn re­dac­tie de on­der­wer­pen van de­ze nieu­we GLOSS door. We zijn al­le­maal weer te­rug van va­kan­tie, dus het eer­ste on­der­werp wat aan de or­de komt zijn na­tuur­lijk de ki­lo’s die we aan ge­ko­men zijn door de ve­le wijn­tjes op het ter­ras, de lek­ke­re bar­be­ques, de over­heer­lij­ke tap­as en de niet te ver­sma­den cock­tails. Komt nog bij dat je we­ken­lang de sport­school niet van bin­nen hebt ge­zien, waar­door de vet­ver­bran­ding erg stroef is ge­gaan. Kort­om, dat zo­mer­buik­je, of noem het zwem­band­jes of ‘lo­ve­hand­les’, moe­ten er als de don­der weer van­af. Daar zijn oe­fe­nin­gen voor die je heel goed thuis kunt doen en al­ler­lei di­ë­ten die je kan vol­gen, maar het is voor­al je ‘mind­set’ waar je aan moet wer­ken. De knop moet om. Zelf heb ik als vijf­tig­plus­ser ook nog eens te ma­ken met het feit dat het vet zich al­leen maar rond mijn mid­del en bor­sten vormt en het blijk­baar heer­lijk vindt om zich daar voor­goed te nes­te­len. Ik heb dus een ex­tra pro­bleem dat mijn li­chaam een an­de­re vorm heeft ge­kre­gen en ik eerst maar eens de­ze vorm moet ac­cep­te­ren, in een dik­ke of dun­ne­re ver­sie. “Je moet ei­gen­lijk op­nieuw ver­liefd wor­den op je ei­gen li­chaam”, kraait col­le­ga K. vro­lijk uit. Het hoofd­on­der­werp van de­ze GLOSS was daar­mee ge­bo­ren: Op­nieuw ver­liefd. En dat hoeft niet al­leen op een nieu­we man, het kan ook op­nieuw ver­liefd op je ei­gen man zijn of dus weer ver­liefd op je ei­gen lijf. Op een nieu­we man ver­liefd wor­den is mij aar­dig ge­lukt, maar voor­dat ik het weer op mijn ei­gen li­chaam wordt, moet er nog wel het een en an­der ge­beu­ren. Eén van de voor­de­len van een nieu­we man is dat hij in ie­der ge­val ver­liefd op mijn li­chaam is. Dus wat heb ik ei­gen­lijk te kla­gen … Maar dan komt toch die ‘mind­set’ om de hoek kij­ken; want hoe je het wendt of keert, be­we­gen is ge­zond, min­der vet en sui­kers he­lemáál, en dat je dan ook weer op je­zelf ver­liefd bent, is mooi mee­ge­no­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.