ACNE HOEFT NIETMEER!

85 TOT 95% VER­BE­TE­RING MO­GE­LIJK, ZON­DER ME­DI­CIJ­NEN LAAT JE LE­VEN ER NIET LAN­GER DOOR BE­ÏN­VLOE­DEN

Gloss - - Editorial -

Je zal het maar heb­ben. Acne doet niet al­leen wat met je ge­zicht, maar het tast ook je he­le so­ci­aal-emo­ti­o­ne­le wel­zijn aan. Acne maakt je on­ze­ker en kan soms dra­ma­ti­sche so­ci­a­le ge­vol­gen heb­ben. Acne is niet al­leen een pro­bleem on­der de pu­bers. Veel man­nen en vrou­wen heb­ben na de pu­be­ra­le fa­se nog steeds last van acne. On­danks crè­mes, zal es, de­plo­ti­ons en me­di­cij­nen, is acne vaak een lang­du­rig en hard­nek­kig. Er zul­len op den duur dan ook lit­te­kens ont­staan. Vi­tal Veld­ho­ven is dé acne-spe­ci­a­list die de pro­ble­men van­uit de kern aan­pakt. Er kan dus wat aan ge­daan wor­den, maar het is ont­zet­tend be­lang­rijk wát je er aan doet. De gou­den re­gel van Vi­tal Veld­ho­ven is dat je zo­wel de bin­nen- als de bui­ten­kant moet aan­pak­ken.

Het 4-stap­pen­plan

De­ze unie­ke me­tho­de maakt het mo­ge­lijk om een re­sul­taat te be­rei­ken van 85 tot 95%, bin­nen drie maan­den, ZON­DER me­di­cij­nen.

1 op de 5 scho­lie­ren spij­belt of gaat niet naar school van­we­ge huid­pro­ble­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.