Lief­de is …

Ce­lebs over wat lief­de voor hun be­te­kent

Gloss - - Inhoud -

Het is een soort drugs, be­weert ac­tri­ce Ju­lia Ro­berts. Haar col­le­ga Jen­ni­fer Anis­ton be­schrijft het ge­voel als ‘de kers op de taart.’

En de ou­de fi­lo­soof Pla­to is er­van over­tuigd dat het een ern­sti­ge psy­chi­sche ziek­te is. Eén ding is ze­ker: nie­mand kan ver­kla­ren waar­om lief­de zo veel macht over ons heeft. An­tro­po­loog He­len Fi­scher be­sloot om het he­le ge­beu­ren ron­d­om lief­de eens nuch­ter te be­stu­de­ren. En zo­als te ver­wach­ten viel, kon ook zij niet uit­leg­gen waar­om we nou ‘ver­liefd’ wor­den op een an­der per­soon. Waar­om ge­lo­ven nog zo veel men­sen in de eeu­wi­ge lief­de, zelfs na een schei­ding? En waar­om voe­len we ons zo ver­drie­tig wan­neer een dier­ba­re ons ver­laat? Hoe­wel lief­de je erg pijn kan doen en je le­ven even he­le­maal uit ba­lans kan bren­gen, zou je zon­der dit ma­gi­sche lief­des­ge­voel niet veel meer zijn dan een ro­bot. De­ze nog steeds ver­lief­de kop­pels leg­gen uit wat lief­de voor hén be­te­kent.

Kurt Rus­sell (66) & Gol­die Hawn (71)

Al meer dan 30 jaar zijn Gol­die Hawn en Kurt Rus­sel een stel, al­leen niet ge­trouwd. En dat zal ook niet gaan ge­beu­ren: “In een lang­du­ri­ge re­la­tie draait het niet om een hu­we­lijk. Het draait om het ver­mo­gen om met el­kaar te kun­nen sa­men­wer­ken en om goe­de com­mu­ni­ca­tie. En bei­den moe­ten be­reid zijn om dat te la­ten wer­ken. Als één van de twee daar­toe niet be­reid is, dan werkt het ook niet. Het aan el­kaar aan­pas­sen is de sleu­tel tot een goe­de re­la­tie.”thanks voor de wij­ze les Kurt!

Amal (39) & Ge­or­ge Clooney (56)

Lang was het twij­fel­ach­tig of de­ze Hol­ly­wood-hunk ooit nog zou trou­wen. Maar toen ont­moet­te Clooney de men­sen­rech­ten­ad­vo­caat Amal en ver­an­der­de al­les: “Op mijn 52ste heb ik ein­de­lijk de lief­de van mijn le­ven ge­von­den. Ik ben nog nooit zo ge­luk­kig ge­weest in een re­la­tie”.

St­ef­fi Graf (48) & And­re Agas­si (47)

Het stel met de per­fec­te car­ri­è­re, ja­loers­ma­ken­de lief­de en voor­beel­di­ge kin­de­ren, dat zijn Ste Graf en And­re Agas­si. Op­slag And­re: “Zij is bui­ten­ge­woon. Zon­der haar zou ik maar de helft waard zijn”. Re­turn Ste : “We schreeu­wen ei­gen­lijk nooit naar el­kaar.”

Fre­de­rik (49) & Ma­ry van De­n­e­mar­ken (45)

Tij­dens hun hu­we­lijk gaf de kroon­prins een sen­ti­men­te­le toe­spraak aan zijn vrouw, dat zelfs voor tra­nen in zijn ei­gen ogen zorg­de. “De vreug­de en de kracht die jij mij geeft, heeft al het don­ker en al­le twij­fels in mij ver­ban­nen. Ik hou van je, Ma­ry.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.