Waar­om moe­ten we trouw zijn?

Een open re­la­tie is ook span­nend

Gloss - - Inhoud -

Hei­di Klum en Vi­to Sch­na­bel la­ten geen ge­le­gen­heid voor­bij gaan om de we­reld te la­ten

zien hoe ge­luk­kig ze sa­men zijn. Hand in hand over straat, zoe­nend en knuf­fe­lend, een re­la­tie om ja­loers op te zijn. Maar dat laat­ste is nou juist het eni­ge dat ont­breekt in hun re­la­tie: ja­loe­zie. Vi­to doet wei­nig moei­te om te ver­ber­gen dat hij af en toe ook wel erg in­tiem is met an­de­re vrou­wen. Bei­de ge­lief­den zijn re­gel­ma­tig zon­der el­kaar op reis en de af­stand tus­sen hen is blijk­baar de eni­ge fac­tor die voor wat ex­tra vuur­werk zorgt. Vol­gens de ge­ruch­ten vie­len Da­ko­ta Jo­hn­son en Liv Ty­ler de af­ge­lo­pen ja­ren ook voor zijn char­mes. De der­tig­ja­ri­ge Vi­to is daar­naast over­dui­de­lijk dol op ou­de­re da­mes die goed ge­con­ser­veerd zijn, want ook De­mi Moo­re en El­le Mac­pher­son be­ho­ren tot zijn re­cen­te ver­o­ve­rin­gen. Wat vindt Hei­di hier­van? Vrij wei­nig, naar het schijnt. Het su­per­mo­del is zo over­tuigd van hun band dat ze haar jon­ge­re min­naar graag af en toe bui­ten laat spe­len, in de we­ten­schap dat hij daar­na wel weer naar huis komt.

dig heeft. Ster­ker nog, mo­no­ga­mie zou er juist voor zor­gen dat een re­la­tie snel­ler uit­ge­blust raakt. Bij een open re­la­tie blijf je al­tijd alert en neem je de an­der nooit zo­maar voor lief. Sleur, ver­ve­ling en van­zelf­spre­kend­heid blij­ven bui­ten de deur. Wie naar Hei­di en Vi­to kijkt, zou het he­le con­cept in ie­der ge­val se­ri­eus over­we­gen. Want saai of uit­ge­blust is dit stel nog lang niet.

Hei­di Klum ligt er niet wak­ker van. Een jon­ge min­naar die ook af en toe met an­de­re vrou­wen zoent, is iets wat haar niet van haar acht uur du­ren­de schoon­heids­slaap­je af­houdt. Ja­loe­zie, daar doet de beeld­scho­ne blon­di­ne niet aan.

Een open re­la­tie vraagt om een ster­ke re­la­tie. Want je moet niet al­leen ze­ker van je­zelf zijn, maar ook van el­kaar om de valkui­len te ver­mij­den. Mo­no­ga­mie mag mis­schien niet na­tuur­lijk zijn, ja­loe­zie is dat wel. Zo ver­mijd je de el­len­de!

Be­spreek met el­kaar wat wel of niet toe­ge­staan is. Al­leen ir­ten, zoe­nen of seks? Maak dui­de­lij­ke af­spra­ken.

Hoe lang mag een twee­de re­la­tie du­ren? Zijn al­leen one-night stands toe­ge­staan of mag er een lan­ge­re, twee­de re­la­tie ont­staan?

Wat mag je met de an­de­re part­ner doen? Al­leen seks, of ook uit eten of op va­kan­tie? Mag hij of zij je vrien­den le­ren ken­nen?

Wees eer­lijk naar de part­ners die je in je re­la­tie be­trekt. Zij heb­ben er ook recht op om te we­ten dat ze al­leen

als ex­tra sti­mu­lans voor een an­de­re re­la­tie wor­den in­ge­zet en hun rol be­perkt is.

Ver­tel­len jul­lie el­kaar wel of niet over de an­de­ren? Wil je we­ten wie hij of zij is en hoe vaak je part­ner met hem of haar af­spreekt? Be­denk goed: hoe meer je van de an­der weet, hoe gro­ter de plek wordt die de­ze ook in jouw le­ven kan in­ne­men. Her­in­ner je nog wat je oma al­tijd zei? Wat niet weet, wat niet deert? Dat zou wel­eens de re­den kun­nen zijn dat hu­we­lij­ken in de vo­ri­ge eeuw lan­ger duur­den dan nu.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.