Wat was ik in mijn vo­ri­ge le­ven?

Doe de test!

Gloss - - Inhoud -

Is de dood echt het ein­de? In­mid­dels zeg­gen en­ke­le we­ten­schap­pers over­tuigd: “Nee! Het is het be­gin van een nieuw le­ven.” “On­ze ziel is als een blij­vend ele­ment, dat steeds weer te­rug­keert”

Ben je er wel eens bij ge­weest

ter­wijl ie­mand over­leed? Je hebt dan er­va­ren hoe bij het in­tre­den van de dood de ener­gie ‘ver­dwijnt’. De kracht, die een le­vend li­chaam van een over­le­den li­chaam on­der­scheidt, vloeit weg. La­ten we niet ver­ge­ten wat we ge­leerd heb­ben in de na­tuur­kun­de­les: ener­gie kan wor­den om­ge­zet, maar ze gaat niet ver­lo­ren. Maar wat ge­beurt er dan met de­ze ener­gie? Voor ve­len is dui­de­lijk: wan­neer ie­mand sterft, wordt de ziel her­bo­ren in een nieuw li­chaam. Vol­gens een re­pre­sen­ta­tief on­der­zoek - uit­ge­voerd door de Ber­tels­mann Stich­ting – ge­looft twee der­de van de men­sen hier­in. In al­le cul­tu­ren en re­li­gies over de he­le we­reld is het ge­loof in re­ïn­car­na­tie diep­ge­wor­teld. De con­se­quen­tie hier­van zou zijn dat we al­le­maal al een keer ge­leefd heb­ben. Vol­gens de re­ïn­car­na­tie-the­o­rie zijn de he­rin­ne­rin­gen aan ons vroe­ge­re le­ven op­ge­sla­gen in het on­der­be­wust­zijn. Mid­dels een re­gres­sie­the­ra­pie - een soort van tran­ce – kun­nen de­ze weer naar bo­ven ge­haald en op­nieuw be­leefd wor­den. Soms dui­ken der­ge­lij­ke he­rin­ne­rin­gen op, ko­men ze on­be­wust naar bo­ven, als een soort dé­ja vu – een kort mo­ment of een be­le­ving, waar­van we ge­lo­ven dat we die si­tu­a­tie al een keer mee­ge­maakt heb­ben. In­mid­dels ont­ken­nen zelfs en­ke­le we­ten­schap­pers niet lan­ger dat op­nieuw ge­bo­ren wor­den mo­ge­lijk is. Zo heeft de Brit­se kern­fy­si­cus en mo­le­cu­lair bi­o­loog Je­re­my Hay­ward aan de Uni­ver­si­teit van Cam­brid­ge ge­zegd: “Som­mi­ge we­ten­schap­pers ont­ken­nen niet lan­ger dat be­wust­zijn naast ruim­te, tijd, ma­te­rie en ener­gie een van de ba­sis­ele­men­ten van het le­ven op aar­de zou kun­nen zijn.” On­ze ziel is als een blij­vend ele­ment, dat steeds weer te­rug­keert: troos­tend en be­ang­sti­gend te­ge­lijk. In ons hui­di­ge le­ven zul­len we hier­voor ver­moe­de­lijk geen echt be­wijs kun­nen vin­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.