Span­nen­de lief­des­ver­ha­len

Si­mo­ne Sig­no­ret & Yves Mon­tand

Gloss - - Inhoud -

26

Het be­staat echt: lief­de op het eer­ste ge­zicht. Ten­min­ste, als je Si­mo­ne Sig­no­ret en Yves Mon­tand mag ge­lo­ven. Si­mo­ne: “In vier da­gen tijd was er iets ge­beurd, als in een blik­sem­flits.” Yves: “Het was gro­te lief­de. In die be­gin­tijd was het echt l’amour fou. Knet­ter­gek! Fan­tas­tisch!” Ze ont­moe­ten el­kaar in augustus 1949, in een res­tau­rant in het Zuid-fran­se Saint-paul-de-ven­ce. Si­mo­ne is een suc­ces­vol ac­tri­ce, ge­touwd met re­gis­seur Yves Al­lé­gret en met een drie­ja­ri­ge doch­ter, Ca­ther­i­ne. Yves Mon­tand is een po­pu­lai­re zan­ger en ac­teur die drie jaar eer­der ge­dumpt is door Edith Piaf met wie hij twee jaar een re­la­tie heeft ge­had. Voor Si­mo­ne en Yves is het dui­de­lijk dat ze hun ge­voe­lens moe­ten vol­gen, ook al zal Si­mo­nes man ge­kwetst wor­den. Die is in Pa­rijs ge­ble­ven en reist la­ter af naar Zuid-frank­rijk, waar Si­mo­ne hem bij aan­komst di­rect ver­telt dat er iets is ge­beurd. “Een paar we­ken lang heb­ben we al­le drie wer­ke­lijk ge­pro­beerd er­over­heen te ko­men. Dat ging niet. Niets is zo triest als ie­mand pijn doen die je al­le goeds toe­wenst”, zal Si­mo­ne la­ter zeg­gen. Uit­ein­de­lijk vraagt Yves Mon­tand haar met hem mee te gaan. Met zijn drie­ën – Ca­ther­i­ne gaat mee – be­trek­ken ze een piep­klein ap­par­te­ment in Pa­rijs. Si­mo­ne: “We zijn in de­cem­ber 1951 ge­trouwd, maar tel­len on­ze hu­we­lijks­ja­ren ge­woon­lijk van­af 19 augustus 1949.” Thuis is Yves de baas

Yves Mon­tand (1921-1991) is als Ivo Li­vi ge­bo­ren in de buurt van Flo­ren­ce, maar na pro­ble­men met het op­ko­men­de fas­cis­me ver­huist het ge­zin naar Mar­seil­le. Ivo groeit in ar­moe­de op en gaat al op zijn elf­de van school om te wer­ken, in al­le mo­ge­lij­ke baan­tjes. Maar hij droomt van films. En hij wil zin­gen. Op zijn ze­ven­tien­de krijgt hij de kans op te tre­den in een klein va­ri­é­té­the­a­ter, waar­bij hij zijn naam ver­an­dert in Yves Mon­tand. Het is het be­gin van een suc­ces­vol­le car­ri­è­re. Si­mo­ne Sig­no­ret (1921-1985) kent een heel an­de­re jeugd, in een in­tel­lec­tu­eel, po­li­tiek

Het was lief­de op het eer­ste ge­zicht tus­sen de Fran­se ac­tri­ce Si­mo­ne Sig­no­ret en chan­son­nier Yves Mon­tand. “Un amour fou!”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.