Het fan­tas­ti­sche le­ven­tje van Miss Li­ve­ly

De­ze maand mocht ze maar liefst der­tig kaars­jes uit­bla­zen op haar ver­jaar­dags­taart. Waar ie­de­re ver­se der­ti­ger zich druk maakt over werk, wel of geen kin­de­ren, een ei­gen huis en het op­bou­wen van pen­si­oen, kan Bla­ke rus­tig ach­ter­over leu­nen.

Gloss - - Inhoud -

Want Bla­ke heeft al­les al. En als we al­les zeg­gen, dan be­doe­len we ook echt: AL­LES. Kijk mee in het per­fec­te le­ven van Bla­ke Li­ve­ly, maar we waar­schu­wen je al­vast: groe­ne mon­sters lig­gen op de loer.

Wie niet ja­loers wordt op het le­ven van Bla­ke Li­ve­ly is boed­dhist, pa­ci­fist en hoogst­waar­schijn­lijk de Da­lai La­ma zelf. Het is na­me­lijk on­mo­ge­lijk om niet een tik­je af­gun­stig te zijn op de blon­di­ne, wiens le­ven zo on­ge­loof­lijk op rol­le­tjes loopt dat dat van Em­ma Sto­ne, Jen­ni­fer La­wren­ce of Ca­me­ron Di­az er een beet­je rom­me­lig bij af­steekt. Zelfs het feit dat Bla­ke op de we­reld is ge­zet met de al­ler­saaiste naam die te be­den­ken is, na­me­lijk Brown, werd al gauw door het uni­ver­sum recht­ge­zet. Of nou ja, ei­gen­lijk door haar va­der, maar toch, hij deed iets wat de mees­te man­nen niet snel doen. Er­nie Brown, de va­der van Bla­ke, nam na zijn hu­we­lijk de ach­ter­naam van zijn vrouw aan, Elai­ne Li­ve­ly. En daar­mee werd de klei­ne Bla­ke Brown, want la­ten we eer­lijk zijn, zoi­ets is toch meer een naam voor een rap­per of por­no­ster, plot­se­ling film-fä­hig.

Cheer­lea­der

Ter wijl ie­der kind dat ge­ze­gend is met gro­te blau­we ogen, lang blond haar en een bar­bie-li­chaam al suf ge­knuf­feld werd, werd Bla­ke ge­bo­ren als de jong­ste in een ge­zin van vijf kin­de­ren. Hoe­veel lief­ko­zin­gen kan een na­ko­me­ling aan? Bla­ke nam het al­le­maal, zo­als een ster in spé, in ont­vangst en be­greep op school al snel wat haar te doen stond. Goe­de cij­fers ha­len, na­tuur­lijk, maar dat was kin­der­spel ver­ge­le­ken bij het ho­ge­re doel: het school­koor en een plek­je voor­aan in het cheer­lea­der­s­team. Het on­mis­ken­ba­re ta­lent van Bla­ke sprong er­uit en haar ou­ders, ook al­le­bei ac­teurs, her­ken­den di­rect het Hol­ly­wood-po­ten­ti­ëel. Er werd een pri­vé-le­raar in­ge­scha­keld, het on­der­wijs werd di­rect en wel ogen­blik­ke­lijk uit­ge­breid met to­neel­les­sen en ze bel­den hun vol­le­di­ge ken­nis­sen­kring af waar de bes­te au­di­ties wer­den ge­hou­den. Met zo veel be­ge­lei­ding is het bij­na on­mo­ge­lijk om te fa­len en dat woord komt dan ook niet voor in het woor­den­boek van Bla­ke Li­ve­ly.

Gos­sip Girl

Op haar acht­tien­de brak Li­ve­ly al door met haar rol in The Sis­ter­hood of the Tra­vel­ling Pants, maar haar ster be­gon pas echt te schit­te­ren toen ze tien jaar ge­le­den te zien was als Se­re­na van der Wood­sen in Gos­sip Girl. Een mei­den­se­rie, tuur­lijk, maar man­nen­blad Maxim was er als de kip­pen bij en zet­te haar op de 33e plek in de Hot 100 lijst. Een jaar la­ter stond ze al op de 4e plaats. Waar­schijn­lijk zou ze het jaar daar­na door­ge­sto­ten zijn naar de eer­ste plaats als ze niet haar twee­ling­ziel had ge­von­den in het, ook al zo per­fec­te, li­chaam van Ry­an Rey­nolds. Ry­an, ook niet vies van wat aan­dacht, hield zijn lief­tal­li­ge vrien­din­ne­tje het liefst voor zich­zelf en het twee­tal ging rei­zen. Dat le­ver­de, let op de groe­ne tint die nu nog wat in­ten­ser dreigt te wor­den, zo veel ja­loers­ma­ken­de ro­man­ti­sche fo­tootjes van een per­fect

Bla­ke als Se­re­na in Gos­sip Girl.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.