Stra­len­de Char­lè­ne is de nieu­we Gra­cia

Schandalen en per­soon­lij­ke dra­ma’s; de dood van de ge­lief­de prin­ses Gra­cia in 1982 wordt ge­volgd door een reeks fa­mi­lie­dra­ma’s. Het ge­luk was Mo­na­co dui­de­lijk niet ge­gund. Met de komst van de twee­ling van Char­lè­ne en Al­bert lij­ken de don­ke­re wol­ken bo­ven

Gloss - - Inhoud -

Een gro­te slag voor Mo­na­co

13 Sep­tem­ber 1982 was een tra­gi­sche dag voor de Gri­mal­di’s. Prin­ses Gra­ce, de vrouw van prins Rai­nier, zat sa­men met hun doch­ter Stép­ha­nie in de au­to toen ze een be­roer­te kreeg en de con­tro­le over het stuur én de au­to ver­loor. Gra­ce raak­te bui­ten be­wust­zijn en over­leed de vol­gen­de dag in het zie­ken­huis. Prins Rai­nier was een ge­bro­ken man en, als­of het ver­lie­zen van zijn wa­re nog niet vol­doen­de was, be­land­den hij en zijn fa­mi­lie van het ene dra­ma in het an­de­re: de twee­de man van doch­ter Caro­li­ne komt om bij een speed­boot­wed­strijd, doch­ter

Stép­ha­nie krijgt twee kin­de­ren van haar lijf­wacht, maar vraagt een jaar la­ter een echt­schei­ding aan, zoon Al­bert maakt lan­ge tijd geen haast om een vrouw te kie­zen en kort na el­kaar komt uit dat de ver­stok­te vrij­ge­zel bij twee vrou­wen kin­de­ren heeft. Op 6 april 2005 over­leed Prins Rai­nier na een lang ziek­bed.

Prin­ses Gra­cia als voor­beeld voor Al­bert

Al­bert be­sluit zijn moe­der, Gra­ce Kel­ly, als voor­beeld te ne­men: “En daar kan nie­mand te­gen­op”, be­kent hij op dat mo­ment. Toch be­wijst hij het te­gen­deel met het Zuid-afri­kaan­se

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.