Beau­ty by Co­lor­crew

Gloss - - Inhoud -

BE GLAMOROUS De de ni­tie van glamorous is char­mant, fas­ci­ne­rend aan­trek­ke­lijk en dan het liefst op een mys­te­ri­eu­ze of ma­gi­sche ma­nier. Wie wil dat niet? Het is de ma­nier om aan­dacht te trek­ken op se­cret par­ties of ro­man­ti­sche eten­tjes. Wij hou­den er­van en met de­ze pro­duc­ten wordt het iets­je mak­ke­lij­ker om glamorous te zijn. sa­men Co­lor­sto­ries en Ingrid Bur­ger en Pier­re Meij schrij­ven events en pro­mo­tie­bu­reau in zijn te­vens part­ner van Co­lor­crew, for Hair, Ma­ke-up & Sty­ling. beau­ty én The Col­le­ge - Aca­de­my www.co­lor­sto­ries.nl www.co­lor­crew.nl www.the-col­le­ge.nl

Schud­den voor ge­bruik We zijn dol op sha­ken, liefst cock­tails na­tuur­lijk. De mat­te sha­ker van Lan­cô­me moet je ook even schud­den voor ge­bruik, dan geeft hij een prach­tig e ect. Je ge­bruikt hem als lip­stick en je kunt de kleur in­ten­ser ma­ken door hem meer­de­re ke­ren over el­kaar te ge­brui­ken en op te bou­wen. Sha­ke it ba­by! Geen al­co­hol Brow-bars zien we te­gen­woor­dig steeds va­ker, al­leen zijn we al­tijd toch te­leur­ge­steld als we bin­nen­stap­pen en er geen al­co­hol is. Met de pro­duc­ten van The Browgal maak je niet al­leen prach­ti­ge wenk­brau­wen, maar heb je de Brow-bar aan huis (en het wijn­rek dicht­bij). Hoe glamorous is dat?

The Con­ver­ti­ble Brow, www.the­browgal.com € 35,- Lan­cô­me Mat­te Sha­ker ca. € 25,- Lek­ker vals Val­se wim­pers vin­den we in het al­ge­meen best le­lijk, ze­ker als het lijkt als­of je on­der een luik van val­se wim­pers door moet kij­ken. Maar een beet­je val­se­wim­pe­re ect is dan wel weer lek­ker vals. Wij val­len wel voor het val­se­wim­pe­re ect van Max Fac­tor.

We­a­ther­proof Na­tuur­lijk, het vraagt eni­ge voor­be­rei­ding om haar als dit mo­del te krij­gen, maar als je het xeert met de Ul­tra Strong Po­wer Hold Hair­spray van New Wa­ve, dan weet je in ie­der ge­val ze­ker dat je haar we­a­ther­proof is.

Wel­la New Wa­ve Ul­tra Strong Po­wer Hold Hair­spray 250ML, ca. € 3,29

Stra­len­de ener­gie Glamorous be­gint bij goe­de ver­zor­ging waar­door je er ener­giek uit­ziet. Als je voor­dat je met de ma­ke-up be­gint eerst een paar drup­pel­tjes Éner­gie de Vie van Lan­cô­me ge­bruikt, dan zijn de spo­ren van een zwa­re avond zo uit­ge­wist. Éner­gie de Vie, van­af € 35,- (Le Gel Yeux). www.lan­co­me.nl

Fal­se Lash Epic Mas­ca­ra van Max Fac­tor, www.max­fac­tor.com ca. € 17,99

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.