Ho­ro­scoop

Voor de pe­ri­o­de van 12 sep­tem­ber tot 10 ok­to­ber 2017

Gloss - - Inhoud -

Jij bent bij­zon­der at­tent de­ze pe­ri­o­de en je wil zo­veel mo­ge­lijk tijd door­bren­gen met je part­ner. Dank­zij je over­tui­gen­de ar­gu­men­ten om veel din­gen sa­men te doen, kan hij het niet weer­staan. Nog sin­gle? Houd je ogen open! Eind sep­tem­ber kun jij wel­eens je droom­part­ner ont­moe­ten. In je re­la­tie staan je een aan­tal ver­ras­sin­gen te wach­ten. Je part­ner (of min­naar) wil na­me­lijk in­druk op je ma­ken. Toch wordt er van jou ver­wacht dat je je ook in­zet. Wat zeg je van een ro­man­tisch di­ner bij kaars­licht?! Sin­gle stie­ren ma­ken goe­de kans rond 30 sep­tem­ber. Met de maan en Ve­nus aan je zij­de, ga jij con ic­ten ge­zond uit de weg. Jij bent op zoek naar har­mo­nie, te­der­heid en ro­man­tiek. Bij jou staat een lief­de­vol sa­men­zijn bo­ven al­les. Dank­zij jouw po­si­tie­ve au­ra be­reik je rond 24 sep­tem­ber je lief­des­cli­max. Hal­ver­we­ge sep­tem­ber sluit je een be­lang­rijk hoofd­stuk in de lief­de af. Dit kan er­voor zor­gen dat je de eer­ste twee we­ken een beet­je van slag bent. Stel je hart van­af eind sep­tem­ber weer open, an­ders mis je mis­schien je prins op het wit­te paard. Leeu­wen dra­gen hun hart op hun tong, waar­door het voor jou niet moei­lijk is om te zeg­gen wat je pre­cies van je part­ner ver­wacht. Ver­geet niet dat al­les wat jij­zelf be­reid bent om te ge­ven je twee keer zo veel te­rug­krijgt. Geef je part­ner veel com­pli­men­ten rond 27 sep­tem­ber. Maag­den leg­gen hun ver­le­gen­heid aan de kant, en stel­len zich o en­sief op. De­ze ei­gen­schap staat je erg goed en ook op je part­ner heeft het e ect. Soms moet je even la­ten zien wat je gren­zen zijn. Van­af 27 sep­tem­ber kun jij met je char­man­te glim­lach man­nen be­to­ve­ren.

Weegschaal 24-9 t/m 23-10

Zo­dra de maan in het deel van je ho­ro­scoop staat dat over lief­de gaat, ben je erg aan­trek­ke­lijk. Jij kent je char­mes en je weet hoe je ze moet ge­brui­ken. Ga al­leen niet naast je schoe­nen lo­pen. Rond 23 sep­tem­ber heeft je irt het bes­te kans op sla­gen.

Schorpioen 24-10 t/m 22-11

Schor­pi­oe­nen voe­len zich de­ze pe­ri­o­de bij­zon­der knu elig en dro­me­rig. Jij wil veel ro­man­ti­sche mo­men­ten met je ge­lief­de mee­ma­ken en he­rin­ne­rin­gen voor la­ter cre­ë­ren. Al­leen­staand? Leg van­af 31 sep­tem­ber nieu­we con­tac­ten.

Boogschutter 23-11 t/m 21-12

De maan en Plu­to bren­gen hun sen­ti­men­te­le kant aan het licht. Jij komt erg even­wich­tig en ont­span­nen over. Door je ele­gan­te te­rug­hou­dend­heid wordt het jacht­in­stinct bij de man­nen ge­ac­ti­veerd. Laat je rond 4 ok­to­ber ‘ver­o­ve­ren’.

Steenbok 22-12 t/m 20-1

Steen­bok­ken la­ten hun werk even voor wat het is, en stor­ten zich vol­le­dig op hun re­la­tie. Jul­lie we­ten wat jul­lie aan el­kaar heb­ben, en ver­trou­wen el­kaar blin­de­lings. Sin­gles heb­ben rond 18 sep­tem­ber de mo­ge­lijk­heid om de ba­sis voor een nieu­we re­la­tie te leg­gen.

Waterman 21-1 t/m 19-2

Wat dacht je van een ma­ke-over of een nieuw kap­sel? Jij hecht veel waar­de aan je ui­ter­lijk, en juist nu is het de per­fec­te tijd voor een nieu­we look. Hier­mee zul je ze­ker de aan­dacht trek­ken! Rond 2 ok­to­ber is het e ect van je nieu­we look het grootst.

Vis­sen 20-2 t/m 20-3

De maan ver­schuift zich naar een dro­me­ri­ge en sen­ti­men­te­le stem­ming. Jij ver­langt naar ge­zel­schap, vei­lig­heid en warm­te. Je part­ner neemt je graag in zijn ar­men, en geeft je het­geen waar­naar je zo ver­langt. Rond 17 sep­tem­ber wor­den al je emo­ties ver­sterkt.

Weegschaal “Jij kent je char­mes en je weet hoe je ze moet ge­brui­ken”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.