Wat je haar over je ge­zond­heid zegt

Het gaat er niet al­leen om hoe je haar er­uit­ziet, maar ook om wat het uit­straalt: ha­ren ver­ra­den veel over je li­cha­me­lij­ke een gees­te­lij­ke con­di­tie. GLOSS ont­hult wat ach­ter de meest voor­ko­men­de haar­pro­ble­men kan schui­len – en wat dan helpt.

Gloss - - Inhoud -

heb je ein­de­lijk de per­fec­te out­fit we­ten sa­men te stel­len, zit je haar niet. het liefst wil je de deur niet meer uit en breng je de he­le dag in je com­fy out­fit op de bank of in bed door, zo­dat nie­mand je ziet. Om dat te voor­ko­men, wordt er te­gen­woor­dig ton­nen aan haar uit­ge­ge­ven. Zo­dra de eer­ste grij­ze haar of ge­sple­ten haar­punt wordt ont­dekt, wordt er di­rect naar een pro­duct ge­gre­pen dat het ‘pro­bleem’ van bui­ten­af op­lost. er wordt er­op los ge­smeerd met een ein­de­lo­ze ver­za­me­ling aan du­re se­rums, mas­kers en an­de­re haar­pro­duc­ten. toch bie­den al de­ze du­re pro­duc­ten vaak maar een tij­de­lij­ke op­los­sing, of zelfs géén op­los­sing. Soms kun je het pro­bleem be­ter van bin­nen­uit aan­pak­ken. er is een di­rec­te link te leg­gen tus­sen je haar en je ge­zond­heid. Je haar als dok­ter, het werkt echt!

Roos

last van een over­ma­ti­ge, dro­ge schil­fe­ring van je hoofd­huid? haal dan een paar keer diep adem en kom goed tot rust. Roos is vaak een ge­volg van stress. Is de roos geel en vet­tig, dan kan er een se­bor­ro­ïsch ec­zeem ach­ter zit­ten. In­for­meer bij je huis­arts wat je in dit ge­val het bes­te kunt doen.

Haar­uit­val

Da­ge­lijks ver­lies je zo’n 100 ha­ren. Merk je dat het op­eens veel meer is, schiet dan niet met­een in de stress. Dit hoeft niet te be­te­ke­nen dat er per se iets ern­stigs aan de hand is. Door een shock (bij­voor­beeld een be­val­ling, crash­di­eet of ope­ra­tie) kan je haar na twee of drie maan­den als­nog uit­val­len. Meest­al groeit het met­een weer aan. Is dit niet het ge­val, vraag dan je huis­arts om ad­vies. even­tu­eel zijn er nog spe­ci­a­le voe­dings­sup­ple­men­ten die de haar­groei van bin­nen­uit on­der­steu­nen.

Vet haar

heb je je haar ge­was­sen, maar lijkt het een uur la­ter al­weer als­of je een klod­der bo­ter door je haar hebt ge­smeerd? Vet­tig haar kan wor­den ver­oor­zaakt door een ver­an­de­ring in je hor­mo­nen. Dit kan bij­voor­beeld ko­men door het star­ten, stop­pen of ver­an­de­ren van an­ti­con­cep­tie. Wacht tot je li­chaam is ge­wend aan de hor­mo­nen of switch van pil. In de tus­sen­tijd kun je ge­bruik ma­ken van een sham­poo met sa­li­cyl­zuur.

Heel droog haar

Voelt je haar als stro en zit het op het rand­je van bre­ken? Dit kan ko­men door over­ma­tig ge­bruik van haar­pro­duc­ten zo­als haar­lak, verf of mous­se. Verf je je haar niet en doe je nau­we­lijks pro­duc­ten in je haar? laat dan de wer­king van je schild­klier con­tro­le­ren door de huis­arts. Droog haar kan

een symp­toom zijn van een traag­wer­ken­de schild­klier.

Le­ven­loos haar zon­der glans

Valt je haar plat langs je hoofd en is de glans ver te zoe­ken? Dan krijg je waar­schijn­lijk niet ge­noeg vet­ten bin­nen. Geef je haar een boost door vol­doen­de no­ten en vet­te vis zo­als zalm of ma­kreel te eten. De­ze voe­dings­mid­de­len zijn rijk aan ome­ga 3-vet­zu­ren waar­door je haar er bin­nen de kort­ste ke­ren weer prach­tig uit­ziet. Art­sen on­der­schei­den ver­schil­len­de vor­men van haar­uit­val. GLOSS zet de drie meest voor­ko­men­de op een rij en ver­telt je wel­ke te­gen­maat­re­ge­len het bes­te wer­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.