Zo houd je je her­se­nen jong

Men­sen zijn bij­zon­de­re zoog­die­ren. We lo­pen op twee be­nen en heb­ben ver­ge­le­ken met de mees­te an­de­re die­ren - een enorm groot brein. Een vol­was­se­ne van 65 ki­lo heeft wel 1,04 ki­lo her­sens!

Gloss - - Inhoud -

Zo’n groot brein slurpt na­tuur­lijk erg veel ener­gie en ver­bruikt maar liefst 20 pro­cent van de da­ge­lijk­se voed­sel­in­na­me.

Om kwaal­tjes en con­cen­tra­tie­pro­ble­men te voor­ko­men, moet je re­gel­ma­tig iets eten. Bij voor­keur vijf tot ze­ven klei­ne maal­tij­den per dag, be­staan­de uit voe­dings­mid­de­len die je her­se­nen op­ti­maal voe­den. GLOSS zocht uit wel­ke dat zijn.

Wor­tels hou­den de her­sen­cel­len jong

De prach­ti­ge oran­je kleur heeft de wor­tel te dan­ken aan de ho­ge con­cen­tra­tie bè­ta­ca­ro­teen, die ons li­chaam om­zet naar vi­ta­mi­ne A. Naast bè­ta-ca­ro­teen be­vat een wor­tel an­ti­oxi­dan­ten die de vrije ra­di­ca­len in je her­se­nen on­scha­de­lijk ma­ken en de grij­ze stof in je her­se­nen be­scher­men te­gen agres­sie­ve zuur­stof­mo­le­cu­len. Vrije ra­di­ca­len zor­gen voor vroeg­tij­di­ge cel­ver­ou­de­ring wat al­ler­lei vre­se­lij­ke ge­vol­gen kan heb­ben, waar­on­der kan­ker. Weg er­mee dus! Ben je geen wor­tel­lief­heb­ber? Ook abrikozen en pa­pri­ka be­vat­ten bè­ta-ca­ro­teen.

Ca­cao be­vor­dert ge­heu­gen­pres­ta­ties

Het is lek­ker bij knus­se avon­den voor de open haard, geeft je slok­je voor slok­je een heer­lij­ke smaak en geeft je ge­heu­gen ook een enor­me boost. Vol­gens een Ame­ri­kaan­se stu­die ver­be­te­ren twee kop­jes cho­co­la­de­melk per dag de bloed­stroom naar je her­se­nen waar­door je ge­heu­gen­pres­ta­tie meet­baar toe­neemt. Dit geldt ech­ter al­leen voor dran­ken die uit puur ca­cao­poe­der ge­maakt wor­den en dus niet voor de kant-en-kla­re pak­ken cho­co­la­de­melk uit de su­per­markt. Haal een pak puur ca­cao­poe­der in huis, meng twee eet­le­pels ca­cao­poe­der met 250 ml melk, et voilà; je ei­gen ge­maak­te cho­co­la­de­melk.

Wa­ter ver­be­tert het denk­ver­mo­gen

Je her­se­nen, die voor 95 pro­cent uit wa­ter be­staan, hou­den ab­so­luut niet van een vocht­te­kort. Je her­se­nen scha­ke­len dan over in een soort cri­sis­toe­stand die voor con­cen­tra­tie­pro­ble­men kan zor­gen. Pro­beer je daar­om mi­ni­maal aan de da­ge­lijk­se aan­be­vo­len hoe­veel­heid van 2 li­ter wa­ter per dag te hou­den.. Mi­ne­raal­wa­ter is hier voor het meest ge­schikt. Drie tot vier kop­jes thee of kof­fie per dag hel­pen ook en zor­gen voor een ver­fris­sen­de ca­fe­ï­ne­kick!

Avo­ca­do gaat Alz­hei­mer te­gen

Vol met on­ver­za­dig­de vet­ten pompt een avo­ca­do het bloed bij­na let­ter­lijk naar de her­se­nen. Bo­ven­dien kan een avo­ca­do de ont­wik­ke­ling van Alz­hei­mer ver­tra­gen en in som­mi­ge ge­val­len zelfs om­ke­ren. Hoe? De flin­ke hoe­veel­heid vi­ta­mi­ne E sta­bi­li­seert de vrije ra­di­ca­len en de op­bouw van ei­wit­ten. Het fo­li­um­zuur in avo­ca­do’s helpt te­gen Alz­hei­mer door de her­sen­cel­len scherp en fit te hou­den. Het mak­ke­lij­ke van de­ze vrucht is dat hij rauw ge­ge­ten kan wor­den; het maakt je sa­la­de net wat span­nen­der en is ook pri­ma te ge­brui­ken als ver­van­ging voor bo­ter.

No­ten zor­gen voor een goe­de con­cen­tra­tie

Eén hand­je stu­den­ten­ha­ver zorgt al voor een be­te­re con­cen­tra­tie. No­ten le­ve­ren ei­wit­ten en ome­ga 3 en zor­gen voor een op­ti­ma­le com­mu­ni­ca­tie tus­sen ze­nuw­cel­len. Bo­ven­dien zor­gen de ro­zij­nen voor een por­tie fruit­sui­ker, wat ener­gie geeft om nog even door te gaan. Ver­ruil je toast­jes of bak­je chips van­af nu voor een hand­je stu­den­ten­ha­ver.

Kool­zaad­olie ver­sterkt de geest

Met de juis­te vet­ten loopt ons denk- en in­for­ma­tie­cen­trum soe­pel. De­ze juis­te vet­ten kun je voor­na­me­lijk in kool­zaad- en lijn­zaad­olie vin­den. Door con­se­quent el­ke dag wat kook­zaad­olie voor het roos­te­ren, ko­ken of de be­rei­ding van sa­la­de en smoot­hies te ge­brui­ken, krijg je al vol­doen­de bin­nen.

Bes­sen ver­ho­gen de ge­heu­gen­pres­ta­tie

Je her­se­nen zijn dol op die klei­ne blau­we won­der­tjes; uit stu­dies is ge­ble­ken dat een da­ge­lijk­se con­sump­tie van blau­we bes­sen het ge­heu­gen kan ver­be­te­ren. De zo­ge­naam­de an­tho­cy­a­nen on­der­steu­nen de af­voer van bi­o­che­mi­sche af­val­stof­fen in de her­se­nen en sti­mu­le­ren de vor­ming van nieu­we her­sen­cel­len. Kort­om; tijd om met je ge­zin bos­bes­sen te gaan pluk­ken. Erg leuk én nut­tig!

Groe­ne groen­ten zor­gen voor vol­doen­de zuur­stof

Elk mens heeft lucht no­dig om te kun­nen ade­men, maar ook je her­se­nen zijn af­han­ke­lijk van een goe­de zuur­stof­voor­zie­ning. Het spoor­ele­ment ij­zer is goed voor de zuur­stof­toe­voer en zit niet al­leen in vlees, maar ook in groe­ne groen­ten en sa­la­des. Tip: Vi­ta­mi­ne C ver­hoogt de ij­zer­in­na­me. ■

“Twee kop­jes cho­co­la­de­melk per dag ver­be­te­ren de bloed­stroom naar je her­se­nen”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.