Hot­s­pots

Ne­der­land­se vrou­wen wor­den we­reld­wijd ge­roemd om hun spor­tie­ve lij­ven en ster­ke per­soon­lijk­he­den. Tel daar­bij op dat er bij­na ner­gens ter we­reld zo veel vrou­wen el­ke dag op een ets zit­ten en je ver­moedt dat er een ver­band be­staat. Staan ron­de bil­len, ro­ze

Gloss - - Inhoud -

Fiet­sen is hip & hot

Het is een bron van hi­la­ri­teit voor toe­ris­ten. Fiet­sers die door de druk­ke stra­ten van Am­ster­dam la­ve­ren, vlak voor een tram de straat over­ste­ken en dwars door het win­ke­len­de pu­bliek hun

weg vin­den. Moe­ders met bak­fiet­sen vol kin­de­ren of op een ge­wo­ne fiets waar moei­te­loos twee of drie kin­de­ren mee­ge­voerd wor­den, ter­wijl ze ook nog een bood­schap­pen­tas op het stuur ba­lan­ce­ren. En dat al­le­maal met een ge­zicht als­of het de nor­maal­ste zaak van de we­reld is. En dat is het hier ook. Waar de rest van de we­reld vol on­ge­loof toe­kijkt naar de­ze da­ge­lijk­se por­tie straat­cir­cus, is een fiets in Ne­der­land zoi­ets als een ba­sis­be­hoef­te in een men­sen­le­ven. Het brengt je van A naar B, ver­voert je spul­len, kin­de­ren en is ook nog eens een pri­ma al­ter­na­tief voor de sport­school.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.