Win!

Maak kans op één van de­ze CA­DEAUS

Gloss - - Inhoud -

Prach­ti­ge ca­deaus

2x Je per­soon­lij­ke arm­band

C’est Moi Je­wels is een ju­we­len­col­lec­tie wat je zelf kan sa­men­stel­len. Col­lec­tie La Cre­a­ti­on be­staat uit 14 ka­raat (585) gou­den zo­di­ac signs aan een ge­kleurd sa­tijn koord­je naar keu­ze. Je kan zo­veel mo­ge­lijk ster­ren­beel­den aan 1 koord­je doen. Van­af eind sep­tem­ber zijn er ook let­ters en klei­ne dia­man­tjes ver­krijg­baar voor aan het koord. www.cest­moi­je­wels.com

4x Mooie zelf­kle­ven­de bh

MA­GIC is uniek in het bie­den van een To­tal Bo­dy So­lu­ti­on Con­cept wat be­staat uit Sha­pe­wear, Bh’s, Ac­ces­soi­res, MA­GIC Ac­ti­ve Wear, MA­GIC Beau­ty & MA­GIC Hap­py Feet. De Luxu­ry La­ce Wing Bra uit de Bac­kless So­lu­ti­ons van MA­GIC Bo­dy­fas­hi­on be­staat uit twee vas­te cups met zij-vleu­gels die op de huid wor­den ge­plakt. De all-over la­ce bh is ge­maakt in een bal­co­net­te mo­del, met aan de bin­nen­zij­de van de cups en vleu­gels een zelf­kle­vend laag­je waar­door er een licht push-up e ect en com­pleet rug-vrije look ont­staat! www.ma­gic­bo­dy­fas­hi­on.com

4x Feel youn­ger, Age Slow!

Een druk­ke baan, spor­ten, bood­schap­pen doen en ga zo maar door... In ons druk­ke le­ven kan het moei­lijk zijn om even 5 mi­nu­ten voor je­zelf te ne­men. Be­nieuwd hoe je ex­tra goed voor je­zelf kan zor­gen, on­danks je druk­ke le­vens­stijl? Ga naar www.vi­chy.nl/vmag en zoek op ‘slow li­ving’. Wij mo­gen 4 pak­ket­ten weg­ge­ven met Slow Âge, de 1e ver­zor­ging van Vi­chy te­gen op­ko­men­de te­ke­nen van huid­ver­ou­de­ring. Met Bi dus en Ba­ï­ca­li­ne-wor­tel en Mi­ne­ra­li­se­rend Ther­maal wa­ter van Vi­chy. Om ex­tra goed voor je­zelf te zor­gen zit in elk pak­ket ook nog een Ide­al bo­dy olie die je huid hy­dra­teert en ver­ste­vigt! www.vi­chy.nl

5x Beau­ty Pil­low set

De sa­tij­nen kus­sen­slo­pen van Beau­ty Pil­low zor­gen voor heer­lij­ke slaap­mo­men­ten en lek­ker wak­ker wor­den zon­der een ver­ward och­tend­kap­sel. Dat is een droom die wer­ke­lijk­heid wordt … Rim­pel­tjes ver jnen, on­zui­ver­he­den ver­dwij­nen, de huid wordt aan­zien­lijk ver­be­terd ter­wijl het haar be­ter in mo­del blijft en een ge­zon­de glans krijgt. Beau­ty Pil­low is in 14 ei­gen­tijd­se kleu­ren ver­krijg­baar. Win­kel­ad­vies­prijs € 22,95. Kijk voor meer in­fo en ver­koop­adres­sen op www.beau­ty­pil­low.nl

3x Een hor­lo­ge

De col­lec­tie van Ice-watch, de ICE six­ty ni­ne, is kleur­rijk met een spor­tie­ve uit­stra­ling en be­schik­baar voor zo­wel man­nen als vrou­wen. Door de si­li­co­nen band is het hor­lo­ge ide­aal voor da­ge­lijks ge­bruik. De ge­stik­te band geeft het hor­lo­ge een speel­se uit­stra­ling. Daar­naast is het hor­lo­ge wa­ter­be­stand tot wel 10 ATM (100 me­ter). De 5 he­ren­mo­del­len zijn be­schik­baar in grijs, wit, jeans­blauw, ka­ki en uo-oran­je. De da­mes­mo­del­len zijn on­der an­de­re ver­krijg­baar in blauw, paars, fuch­sia en ko­raal. De naam heeft het hor­lo­ge te dan­ken aan de prijs, de hor­lo­ges heb­ben een aan­trek­ke­lij­ke win­kel­ver­koop­prijs van €69,-. www.ice-watch. com/nl-nl

4x lun­chen, di­ne­ren of een heer­lij­ke kop kof­fie

In de ‘huis­ka­mer’ van Grand ca­fé Moe­ke Delft kun je heer­lijk neer­plo en voor een bak ko e, lunch of ‘s avonds aan­schui­ven voor het eten. Spe­ci­aal voor de bier­lief­heb­bers heeft Moe­ke Delft maar liefst 60 va­ri­an­ten op de kaart staan! Naast de war­me huis­ka­mer, kan er in de zo­mer tot in de la­te uur­tjes bui­ten op het ter­ras wor­den ge­no­ten. Kom naar Moe­ke Delft en ge­niet van Moe­ke’s to­ma­ten­soep tot huis­ge­maak­te kaas­kro­ket­ten, een bo­ter­mal­se bief­stuk of de ver­ruk­ke­lij­ke Moe­ke’s bur­ger. Kort­om; er is voor ie­der wat wils! www.moe­ke­delft.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.