Tips voor ge­zon­de ogen

Sta je er wel­eens bij stil dat je ogen je ven­sters naar de we­reld zijn? En dat ter­wijl ze het erg zwaar te ver­du­ren heb­ben; je ogen wor­den da­ge­lijks aan veel prik­kels bloot­ge­steld. Denk maar eens aan stof­deel­tjes of Uv-stra­ling. Je ge­bruikt ze voort­du­rend

Gloss - - Inhoud -

Ver­mijd over­ma­ti­ge in­span­ning

Zit je veel ach­ter het beeld­scherm? Gun je ogen dan af en toe een kor­te pau­ze. Als ogen naar een beeld­scherm kij­ken, be­we­gen ze nau­we­lijks. Ze kij­ken al­leen nog maar naar het scherm en knip­pe­ren maar 5 keer per mi­nuut in plaats van 20 keer. Daar­om is het be­lang­rijk om te blij­ven knip­pe­ren, zo­dat de traan­klier wordt ge­ac­ti­veerd. Hier­door komt er een olie­ach­ti­ge vloei­stof over de oog­bol, die de ogen be­schermt te­gen in­vloe­den van bui­ten­af. Zorg ook voor vol­doen­de licht­in­val, niet al­leen op je werk­plek maar ook tij­dens het te­le­vi­sie­kij­ken of le­zen. Ogen heb­ben na­me­lijk licht no­dig, het geeft ze voe­ding en het ac­ti­veert de licht­ge­voe­li­ge cel­len in het net­vlies.

Be­scherm ze te­gen zon­licht

Uv-stra­ling is één van de groot­ste boos­doe­ners voor je ogen. Daar­om is het be­lang­rijk om je ogen te be­scher­men te­gen de zon met een zon­ne­bril. Mis­schien heb je nooit een zon­ne­bril ge­dra­gen en nog ner­gens last van, maar dat kan ko­men door­dat de ge­vol­gen van Uv-stra­ling voor het hoorn­vlies pas op la­te­re leef­tijd merk­baar zijn. Draag hem dus van­af nu wel op zon­ni­ge da­gen! Lang­du­ri­ge bloot­stel­ling aan Uv-stra­ling ver­hoogt het ri­si­co op ca­ta­ract (staar) en ma­ca­lu­de­ge­ne­ra­tie (oog­ziek­te waar­bij het ge­zichts­ver­mo­gen steeds ver­der ach­ter­uit­gaat).

Zorg voor vocht en fris­se lucht

Ogen heb­ben vocht no­dig. Zorg er daar­om voor dat je vol­doen­de wa­ter bin­nen­krijgt. Een ka­mer­plant of een lucht­be­voch­ti­ger kan ook won­de­ren doen! Bo­ven­dien kan de lucht uit een air­con­di­ti­o­ning je ogen juist ir­ri­te­ren, dus maak af en toe even een lek­ker wan­de­lin­ge­tje bui­ten of zet een raam open voor wat fris­se lucht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.