Voor­kom sleur in de lief­de 1 2 3 4

Gloss - - Lifestyle -

Ga ru­zie niet van­zelf­spre­kend uit de weg. Ge­veins­de har­mo­nie ver­lengt de re­la­tie, maar ze wordt er niet be­ter van. Ge­za­men­lij­ke er­va­rin­gen en be­le­vin­gen ver­ster­ken de band – zo­als een kook­cur­sus, sa­men spor­ten of er sa­men tus­sen uit gaan. Blijf zelf­stan­dig. Spreek af met vrien­den, be­leef iets zon­der je part­ner. Dan blijft het span­nend! Geef eens een blijk van waar­de­ring. Een lief What­sapp-be­richt­je kan meer5 be­rei­ken dan een duur sie­raad. Laat klei­ne aan­ra­kin­gen toe. Al een aai over de rug geeft het ge­voel van 6 ver­trouwd­heid. Prijs je part­ner. Het ver­be­tert de stem­ming en daar­mee het ge­drag 7van je part­ner. Han­teer de 5 op 1-re­gel: ge­luk­ki­ge stel­len ge­ven el­kaar ze­ker 5 keer zo­veel po­si­tie­ve als ne­ga­tie­ve sig­na­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.