Op­los­sing: tel welk sym­bool je het vaakst hebt aan­ge­vinkt

Gloss - - Lifestyle -

De edel­vrou­we

In je vroe­ge­re le­ven hoor­de je bij de heer­sen­de klas­se, bij­voor­beeld als lid van een ko­nink­lij­ke fa­mi­lie, als aan­voer­der in het le­ger of als baas van een be­drijf. Let op of bij het be­kij­ken van ou­de schil­de­rij­en en foto’s ang­sten, ge­luks­ge­voe­lens of ver­lan­gens in je op­ko­men.

De heel­mees­te­res

In het vroe­ge­re le­ven was je een wijs per­soon, mis­schien heb je an­de­ren ge­ne­zen, was je on­der­zoe­ker of leef­de je in een kloos­ter en heb je boe­ken ge­schre­ven. Sluit je ogen en ont­span je: als beel­den van een be­paal­de plaats va­ker ver­schij­nen, kun je na­kij­ken of die plaats wer­ke­lijk be­staat.

De dan­se­res

In je vroe­ge­re le­ven be­oe­fen­de je een kunst, zo­als dan­sen, ac­te­ren of schil­de­ren. Ar­tis­tie­ke ta­len­ten lij­ken diep­ge­wor­teld te zijn. Daar­om kun­nen ze ook in jouw hui­di­ge le­ven in je slui­me­ren. Her­ont­dek de ta­len­ten, die je als kind vroe­ger had.

De boe­rin

In je vroe­ge­re le­ven was je ie­mand met am­bach­te­lijk ta­lent. Op de boer­de­rij, bij het bak­ken of als smid werd je zeer ge­waar­deerd. Mis­schien werk je nu ook graag met je han­den. Vi­su­a­li­seer een lan­ge gang met deu­ren, kies er één, ga naar bin­nen en kijk om je heen. Vaak be­vat dit soort beel­den een kern van waar­heid.

De gast­vrouw

In je vroe­ge­re le­ven had je graag veel men­sen om je heen – om te fees­ten, sa­men iets te be­le­ven of op reis te gaan. Wel­licht werk­te je in een her­berg of was je trou­ba­dour. Mis­schien heb je ook nu nog een gro­te vrien­den­kring. En had je als kind een ‘on­zicht­ba­re vriend’? Die ziet men dik­wijls als her­in­ne­ring aan een vroe­ger le­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.