50+ GE­NIE­TEN VAN STRAK­KE SPIE­REN EN MOOIE RONDINGEN

Gloss - - Health -

zijn droom om rijk en be­roemd te wor­den komt na­ja­gen. Dat voor het uit­ko­men van die dro­men een hard stuk­je re­a­li­teit no­dig is, daar schrik­ken we in­mid­dels niet meer van te­rug. De gro­te vraag blijft: hoe? Hoe krij­gen we die ge­stroom­lijn­de li­cha­men, die strak­ke spie­ren en die ge­zon­de gloed op de huid die tot voor kort al­leen aan der­ti­gers was voor­be­hou­den?

The Bo­dy

Als je op je 53e nog steeds The Bo­dy wordt ge­noemd, doe je iets goed. El­le Mac­pher­son doet een he­le­boel din­gen goed. Zo­als el­ke dag sur­fen, over het strand hol­len, be­ach­bal­len en als het weer dan toch on­ver­hoopt een keer min­der stra­lend is, naar de sport­school gaan voor een stuk­je kracht­trai­ning. Maar ei­gen­lijk vindt de blon­di­ne dat maar saai. Vol­gens haar zijn spor­ten in de bui­ten­lucht veel ge­zon­der en voor­al leu­ker om te doen. En wat je leuk vindt, houd je mak­ke­lijk vol. Die per­fect ge­vorm­de be­nen zijn het re­sul­taat van ie­de­re dag mi­ni­maal vijf ki­lo­me­ter over het zand lo­pen. De blon­di­ne heeft en­ke­le maan­den ge­le­den haar echt­ge­noot Jeffrey Sof­fer ver­la­ten en schijnt nu een set­je te vor­men met haar coach Jo­na­than Bush. Met hem ver­trok ze naar Mexi­co om daar veer­ti­gers, der­ti­gers én twin­ti­gers groen van ja­loe­zie te ma­ken met haar ver­schij­ning op het strand.

Slank en strak

Hal­le Berry, Nao­mi Watts, Ju­lia Ro­berts en De­mi Moo­re zijn ook niet bang om in bi­ki­ni ge­fo­to­gra­feerd te wor­den. Hun ge­heim heeft min­der met zand en al­les met zen te ma­ken. Mi­ni­maal drie keer per week rol­len ze hun yo­ga­mat­jes uit om zich in in­ge­wik­kel­de po­ses te ma­noeu­vre­ren. “Yo­ga is rust­ge­vend. Het is het eni­ge mo­ment dat ik de hec­tiek van de dag ver­geet en al­leen maar be­zig ben met de hou­ding die ik moet aan­ne­men. On­der­tus­sen zorgt het er­voor dat mijn lijf slank, strak en soe­pel blijft en dat is mooi mee­ge­no­men. Maar ik kan het voor­al niet meer mis­sen voor wat het met mijn geest doet”, zegt Nao­mi Watts. “Ie­der­een er­vaart stress in zijn le­ven en hoe ou­der je wordt, hoe gro­ter de in­vloed is van stress op je li­chaam.” Cor­t­i­sol wordt aan­ge­maakt in de bij­nie­ren, als ge­volg van stress. Een beet­je stress is geen pro­bleem, maar wie ie­de­re dag stress heeft, kan te ma­ken krij­gen met een ver­stoor­de hor­moon­ba­lans, bij­nie­ruit­put­ting en ver­stoor­de bloed­sui­ker­waar­den en dat le­vert het be­ruch­te zwem­band­je om het mid­del op.

Voor­spel

Wie te lang sport, maakt ech­ter ook cor­t­i­sol aan. Zo­dra het li­chaam stress on­der­vindt van een wor­kout, kun je be­ter stop­pen. An­na Kai­ser is de sport­goe­roe van So­fia Ver­ga­ra, Sha­ki­ra en Sa­rah Jes­si­ca Par­ker. Zij ont­wik­kel­de dans­les­sen, waar oe­fe­nin­gen uit yo­ga en pi­la­tes in ver werkt zijn, op mu­ziek die op­zwe­pend is en waar niet al­leen je lijf, maar ook je hu­meur een enor­me op­pep­per van krijgt. Vol­gens An­na is het be­ter el­ke dag een half uur uit je dak te gaan dan een paar keer per week je gren­zen te wil­len ver­leg­gen. Op haar web­si­te geeft ze in­spi­re­ren­de tips. Waar­schu­wing: zo­dra je haar film­pjes aan­klikt, wil je on­mid­del­lijk mee­doen, zwe­ten, hij­gen en door het dak gaan. Het is dan ook geen toe­val dat An­na haar war­ming up voor­spel noemt. Een be­te­re ma­nier om je bloed te voe­len stro­men door je lijf is er na­me­lijk niet. Of het moet na­tuur­lijk het stuk­je wor­kout zijn dat er na komt.

Kracht­trai­ning

San­dra Bul­lock en Va­nes­sa Wil­li­ams zwe­ren bij Pi­la­tes. “Het ver­be­tert je hou­ding en al­leen dat zorgt er al voor dat je er tien jaar jon­ger uit ziet”, zegt Ma­rit­za Mar­bus van Pi­la­tes in Mo­ve­ment. Pi­la­tes is po­pu­lair bij dan­sers en wie toch al be­zig is om het per­fec­te li­chaam te cre­ë­ren, meldt zich, net als de rest van Hol­ly­wood, ook aan op de wacht­lijst bij Ma­ry He­len Bo­wers die het Bal­let Beau­ti­ful pro­gram­ma heeft op­ge­zet. Stret­chen en dan­sen, het is al­le­maal fan­tas­tisch voor je lijf. Het zorgt voor sou­ples­se, de diep­lig­gen­de spie­ren wor­den ver­sterkt en je krijgt er een prach­ti­ge hou­ding van. Maar Gun­nar Pe­ter­son, de man die het la­ti­no lijf van Jen­ni­fer Lopez in vorm houdt, zegt dat er nog iets is dat niet mag ont­bre­ken in de

com­ple­te work out van een vrouw van bo­ven de vijf­tig: de kracht­trai­ning.

Li­bi­do

Ou­der­dom gaat ge­paard met het ver­lies van spier­mas­sa. Maar wat de na­tuur je lang­zaam af­neemt, kun je je­zelf net zo mak­ke­lijk te­rug­ge­ven. De ge­vol­gen van een ver­min­de­ring van spier­mas­sa zijn een ver­gro­te kans op hart- en vaat­ziek­tes, een te ho­ge bloed­druk, een la­ge­re stof­wis­se­ling, emo­ti­o­ne­le in­sta­bi­li­teit, de­pres­sie en een ver­min­de­ring van het li­bi­do. Laat dat nou een aan­tal za­ken zijn waar geen vrouw op zit te wach­ten. Aan de slag dus, met die ge­wich­ten. Vol­gens Ash­ley Bor­den, en zij traint het was­bord­je van Ry­an Gos­ling, dus zij kan het we­ten, is kracht­trai­ning voor vrou­wen dé ma­nier om het lijf strak en ge­zond te hou­den. Pri­ma, die car­dio en dat beet­je dan­sen en yo­ga, maar je moet hard aan de slag om een strak en sexy lijf te krij­gen. Als ex­tra bij­kom­stig­heid ver­be­tert het ook nog je hu­meur én je li­bi­do. “En met die goed­ge­train­de spie­ren krijg je ook nog eens be­te­re or­gas­mes.” Een win-win si­tu­a­tie dus.

El­le Mac­pher­son (53)

Tip een ver­hoog­de aan­maak Stress ver­oor­zaakt het en dat ver­oor­zaakt van cor­t­i­sol je mid­del. De na­tuur­lij­ke zwem­band­je rond Je cor­t­i­sol? Oxy­to­ci­ne. te­gen­han­ger van te vrij­en. Al­leen al maakt het aan door met met je part­ner, of door te knu elen lijf het sto e al aan. je poes, maakt je geen poes? Je Geen part­ner en voor een vi­bra­tor zorgt ook in­ke do­sis oxy­to­ci­ne.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.