Lek­ker na-zo­me­ren bij Good­loo­king

Gloss - - Health -

In de pe­ri­o­de ju­ni tot sep­tem­ber is er 70% meer Uv-stra­ling dan in de herfst- en win­ter­maan­den. Tach­tig pro­cent van huid­ver­ou­de­ring wordt ver­oor­zaakt door vrije ra­di­ca­len uit het zon­licht.

Het is be­lang­rijk dat je de huid goed be­schermd te­gen de zon, maar ook ze­ker na het zon­nen heeft de huid een goe­de be­han­de­ling no­dig. Dat na-zo­me­ren kan nu lek­ker bij Good­loo­king mid­dels de Vi­ta­mi­ne C ge­zichts­be­han­de­ling. Dit is een huid­ver­jon­gen­de be­han­de­ling met het In­no­va­ti­ve II se­rum van Pas­caud. In de­ze be­han­de­ling wer­ken we met ho­ge con­cen­tra­ties Vi­ta­mi­ne C en een bind­weef­sel­mas­sa­ge.

De In­no­va­ti­ve II is een hoog ge­con­cen­treerd huid­ver­jon­gend se­rum met een ex­treem hoog werk­zaam vi­ta­mi­ne C ge­hal­te van 79 pro­cent (!) en heeft een we­ten­schap­pe­lijk be­we­zen wer­king.

• sti­mu­leert de col­la­geen aan­maak

• sti­mu­leert de cel­stof­wis­se­ling

• ega­li­seert de teint (an­ti-pig­ment­vlek­ken)

• neu­tra­li­seert vrije ra­di­ca­len

• hy­dra­teert en ver­zacht

• ver­min­dert pig­ment­vlek­jes

Mo­ni­que van der Werf is een ge­traind Pas­cau­d­spe­ci­a­lis­te en pro­fes­si­o­neel bind­weef­sel­mas­seur Ex­clu­sie­ve prijs voor le­ze­res­sen van GLOSS €115,(i.p.v. € 135,-)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.