3X HAAR­UIT­VAL

Gloss - - Health -

1 GELIJKMATIGE HAAR­UIT­VAL

Be­hal­ve de veel­voor­ko­men­de ge­ne­tisch be­paal­de haar­uit­val, komt bij vrou­wen ook de dif­fu­se haar­uit­val voor. hier­bij valt er plot­se­ling haar ver­spreid over het he­le hoofd uit. het is erg las­tig om de on­der­lig­gen­de oor­zaak te ach­ter­ha­len. er zijn veel fac­to­ren die dit ty­pe haar­ver­lies kun­nen ver­oor­za­ken. De meest on­schul­di­ge vorm van dif­fuus haar­ver­lies bij vrou­wen is sei­zoens­haar­uit­val. hier­bij valt er in be­paal­de pe­ri­o­des meer haar uit dan nor­maal. Ook stress, een te­kort aan vi­ta­mi­nen of een hor­moon­schom­me­ling kun­nen een rol spe­len.

2 CIRKELVORMIGE HAAR­UIT­VAL

De­ze veel­voor­ko­men­de haar­uit­val­ziek­te kan op ie­de­re leef­tijd op­tre­den, vaak ook bij twin­ti­gers en der­ti­gers. ty­pe­rend is dat er een dui­de­lijk be­grens­de ka­le plek ont­staat, meest­al bo­ven op het hoofd. De ka­le plek­ken voe­len glad aan, maar de haar­zak­jes blij­ven be­hou­den. De oor­za­ken van dit ty­pe haar­uit­val zijn gro­ten­deels on­be­kend. Ver­moed wordt dat het een de­fect in het af­weer­sys­teem is; de im­muun­cel­len die zich ei­gen­lijk met de be­scher­ming te­gen vi­rus­sen en bac­te­ri­ën moe­ten be­zig­hou­den, tre­den te­gen de cel­len in de ei­gen haar­wor­tels op. Door­dat de ha­ren door het im­muun­sys­teem als ‘vreemd’ her­kend wor­den, wor­den ze af­ge­sto­ten. Dank­zij een zo­ge­he­ten sen­si­bi­li­sa­tie­the­ra­pie kan de plaat­se­lij­ke kaal­heid be­han­deld wor­den. hier­bij wordt er een che­misch mid­del (DCP) in­ge­zet om een al­ler­gi­sche re­ac­tie op te wek­ken. Door de al­ler­gi­sche re­ac­tie wordt het af­weer­sys­teem af­ge­leid en stopt zo de haar­uit­val.

3 ERFELIJKE HAAR­UIT­VAL

Kaal­heid en haar­uit­val zit­ten vaak in de fa­mi­lie. Of je dus last krijgt van erfelijke haar­uit­val (alope­cia an­dro­ge­ne­ti­ca) is ge­ne­tisch be­paald. Bij dit ty­pe haar­uit­val speelt de ge­voe­lig­heid voor het man­ne­lij­ke hor­moon Dht een gro­te rol: de haar­zak­jes wor­den aan­ge­tast door­dat ze lang­du­rig in aan­ra­king ko­men met Dht, wat zich bij vrou­wen uit in steeds min­der haar ron­d­om de mid­den­schei­ding. Uit­ein­de­lijk zal het haar over de ge­he­le bo­ven­kant van het hoofd ge­lei­de­lijk aan dun­ner wor­den. Op­los­sin­gen met Mi­noxi­dil kun­nen bij dit ty­pe haar­uit­val hel­pen. Daar­naast wordt met licht- en la­ser­be­han­de­lin­gen en de in­spui­ting van vi­ta­mi­nen en mi­ne­ra­len in de hoofd­huid, ook wel me­so­the­ra­pie ge­noemd, het haar­ver­lies ge­remd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.