Kracht­pat­sers

VOOR EEN GE­ZON­DE HOOFD­HUID EN PRACH­TIG HAAR

Gloss - - Health -

Wan­neer we ons li­chaam re­gel­ma­tig voor­zien van de juis­te vi­ta­mi­nen en mi­ne­ra­len, heeft dat ook een po­si­tief e ect op ons haar.

Vi­ta­mi­ne A Voor de haarstruc­tuur zou­den we vol­doen­de vi­ta­mi­ne a (re­ti­nol) moe­ten bin­nen­krij­gen. Re­ti­nol is on­der an­de­re in melk­pro­duc­ten, abrikozen en vi­so­li­ën te vin­den.

Ij­zer Wie lan­ge tijd te wei­nig ij­zer bin­nen­krijgt, kan met haar­ver­lies ge­con­fron­teerd wor­den. een te­kort aan ij­zer kan met spe­ci­a­le cap­su­les wor­den ge­com­pen­seerd. Vraag bij een apo­theek om ad­vies.

Vi­ta­mi­ne C De­ze stof zorgt er­voor dat ij­zer zich aan de ro­de bloed­cel­len bindt en zo ver­der wordt ge­trans­por­teerd door het li­chaam (en dus ook bij de haar­wor­tels te­recht­komt). On­der an­de­re pa­pri­ka, ki­wi en broc­co­li zijn rijk aan vi­ta­mi­ne C.

Mag­ne­si­um Dit mi­ne­raal be­vor­dert de bloed­cir­cu­la­tie naar de hoofd­huid (be­lang­rijk om haar­uit­val te voor­ko­men). On­der mag­ne­si­um­rij­ke voe­dings­mid­de­len val­len zon­ne­bloem­pit­ten en lijn­zaad.

Vi­ta­mi­ne B Vi­ta­mi­ne B ver­sterkt de ha­ren en re­gu­leert de talg­pro­duc­tie. Door da­ge­lijks vlees, ei­e­ren of no­ten te eten, krijg je vol­doen­de bin­nen. Vi­ta­mi­ne B is ook in ta­blet­vorm ver­krijg­baar!

Ei­wit Ke­ra­ti­ne is een be­lang­rijk ei­wit voor je haar. Meer dan 80 pro­cent van je haar is op­ge­bouwd uit ke­ra­ti­ne­pro­te­ï­nen. Ke­ra­ti­ne maakt je li­chaam zelf aan en je krijgt het bin­nen door vol­doen­de groen­te, fruit of vlees te eten.

Zink Ge­sple­ten haar­pun­ten kun­nen een te­kort aan zink aan­dui­den. Voor ge­zond haar en een be­scher­ming van de haar­wor­tels te­gen ont­ste­kin­gen, is het be­lang­rijk dat je vol­doen­de zink bin­nen­krijgt. Voor­al kaas en ha­ver­mout heb­ben een hoog zink­ge­hal­te.

Si­li­ci­um het mi­ne­raal si­li­ci­um ver­sterkt de haarstruc­tuur en geeft meer vo­lu­me. Goe­de bron­nen zijn gierst, ha­ver en gerst. Met spe­ci­a­le voe­ding­sup­ple­men­ten kun je een si­li­ci­um­te­kort aan­vul­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.