ALS JE NIEU­WE LIEF­DE NOG IN SCHEI­DING LIGT

Gloss - - Lifestyle -

kent waar­mee ze in 1995 door­brak, weet dat zo’n mu­zi­ka­le na­trap een stuk er­ger had kun­nen zijn. Het is de winst van duur­be­taal­de pers­agen­ten die zelfs van een schei­ding nog een sprook­je kun­nen ma­ken. Scar­lett werd twee maan­den la­ter ge­ïn­tro­du­ceerd en met haar on­schul­di­ge glim­lach ver­wel­komd als de vrouw die Ryans ge­bro­ken hart ge­heeld had. Dat ze hem een paar jaar la­ter weer ver­liet en in de ar­men van Bla­ke Li­ve­ly ach­ter­liet, werd haar ook ver­ge­ven.

Ge­luk dwars­bo­men

He­laas heb­ben we niet al­le­maal een pers­agent in de si­tu­a­ties dat we er echt één no­dig heb­ben. In Ne­der­land wor­den er ruim der­tig­dui­zend hu­we­lij­ken per jaar ont­bon­den. De ge­mid­del­de leef­tijd van de men­sen die uit el­kaar gaan, is ge­ste­gen en de groep vijf­tig­plus­sers die schei­den, neemt toe. On­ge­veer 30% van die schei­din­gen wordt door de man aan­ge­vraagd en meer dan 95% van de­ze man­nen heeft al een nieu­we re­la­tie als hij de echt­schei­ding aan­vraagt. Van de ove­ri­ge 5% wordt ove­ri­gens gek­sche­rend, maar waar­schijn­lijk als grap die vol­le­dig waar is, ge­zegd dat de­ze man­nen er het bes­te in ge­slaagd zijn de nieu­we re­la­tie ver­bor­gen te hou­den tot de echt­schei­ding is uit­ge­spro­ken. Het schei­dings­pro­ces duurt ge­mid­deld zo’n drie tot vier maan­den en daar­bij geldt vaak dat hoe lan­ger men ge­trouwd is ge­weest en hoe meer be­zit er ver­deeld moet wor­den, hoe lan­ger een schei­ding kan du­ren. En juist in de groep vijf­tig­plus­sers valt er het mees­te uit te zoe­ken en te ver­de­len, waar­door een schei­ding zo­maar lan­ger dan een jaar kan du­ren. Een jaar dat ge­paard gaat met af­spra­ken met ad­vo­ca­ten, cij­fers uit­zoe­ken met ac­coun­tants en ge­sprek­ken met de toe­kom­sti­ge ex-part­ner om de lief­des­re­la­tie te ont­bin­den en af­spra­ken te ma­ken over de toe­komst, waar­in veel­al vol­was­sen kin­de­ren en an­de­re fa­mi­lie­le­den be­trok­ken zijn. Wie hulp wil krij­gen over een fi­nan­ci­ë­le af­wik­ke­ling of com­mu­ni­ca­tie-ad­vie­zen no­dig heeft, hoeft meest­al niet ver te zoe­ken. Hoe an­ders is dat voor de vrouw die een re­la­tie heeft met een man die in een schei­ding is ver­wik­keld. Want als het de om­ge­ving niet is die een oor­deel over haar heeft, is het veel­al de ver­la­ten part­ner die er al­les aan doet om het nieu­we ge­luk van haar man te dwars­bo­men.

Gren­zen stel­len

Vol­gens Tif­fa­ny Be­ver­lin, die Dreams­re­cy­cled op­richt­te, één van de groot­ste plat­forms over al­le as­pec­ten van schei­din­gen, is het be­lang­rijk om van­af het be­gin af aan dui­de­lij­ke gren­zen te stel­len aan een ex-part­ner. Of het nou uit me­de­lij­den, zwak­te of de be­hoef­te om de bit­te­re pil min­der bit­ter te ma­ken is; wie zich tij­dens een schei­ding laat ma­ni­pu­le­ren, is ge­neigd om ook na de schei­ding een speelbal te blij­ven van een ex-part­ner die de nieu­we re­gels niet res­pec­teert. “Het is een las­ti­ge over­gangs­pe­ri­o­de, maar hoe lan­ger je er­over doet en hoe on­dui­de­lij­ker je je er­in op­stelt, hoe meer ruim­te je cre­ëert voor pro­ble­men die in de toe­komst al­leen maar gro­ter wor­den. Dus een ex die zo­maar je huis bin­nen­komt, om­dat ze nog een sleu­tel heeft, of om­dat er nog spul­len van haar staan of voort­du­rend met je wil over­leg­gen over de kin­de­ren, is be­zig om je in je nieu­we si­tu­a­tie nog te con­tro­le­ren. Met al­le ge­vol­gen van dien. Hoe moei­lijk het ook is, dui­de­lij­ke af­spra­ken ma­ken en na­ko­men is hier het al­ler­be­lang­rijk­ste.”

Hap­py end

Voor Co­lin Jost valt er wei­nig te vre­zen. Vrou­wen die een echt­schei­ding aan­vra­gen, heb­ben over het al­ge­meen min­der last van schuld­ge­voe­lens dan man­nen en zijn min­der ge­neigd hun exen in­vloed te la­ten heb­ben op hun le­ven. En dat hij daar­naast gro­te kans maakt om zijn prin­ses op zijn wit­te paard mee te ont­voe­ren naar haar der­de hu­we­lijk met een hap­py end, maakt hem nog meer tot de hoofd­per­soon van een sprook­je. Hoog tijd om een stuk­je eman­ci­pa­tie in het spel te gooi­en en ‘the other wo­man’ die­zelf­de rol te ge­ven.

“In Ne­der­land wor­den er ruim der­tig­dui­zend hu­we­lij­ken per jaar ont­bon­den.”

Ti any Be­ver­lin, op­rich­ster van Dreams­re­cy­cled.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.