OVER DE KLI­NIEK

Gloss - - Lifestyle -

Bij Es­sen­ti­al Aes­the­tics kan je te­recht voor zo­wel plas­ti­sche als es­the­ti­sche chi­rur­gie, an­ti-aging en in­jecta­bles. Ze in­ves­te­ren in per­so­neel en ma­ken ge­bruik van na­ti­o­na­le en in­ter­na­ti­o­na­le art­sen die over de bes­te en nieuw­ste be­han­del­me­tho­des be­schik­ken. Het ge­he­le team werkt vol­gens het ‘na­tu­ral beau­ty’ con­cept, waar­bij je als klant cen­traal staat. Het team staat voor je klaar en neemt de tijd om goed naar je wen­sen te luis­te­ren. Sa­men vind je de meest pas­sen­de be­han­de­ling waar­bij je ‘na­tu­ral beau­ty’ weer naar bo­ven komt. De kli­niek is ge­ves­tigd in Den Haag en is ge­le­gen aan de ele­gan­te Ja­vastraat. De klan­ten voe­len zich bij bin­nen­komst met­een ont­span­nen en op hun ge­mak. Di­rec­teur Br­in­dus­sa Grit­tu: “Al­le be­han­delfa­ci­li­tei­ten vol­doen aan de ei­sen van de In­spec­tie voor de Ge­zond­heids­zorg. Te­vens in­ves­te­ren wij in goe­de en er­va­ren art­sen die door mid­del van scho­ling, cur­sus­sen, con­gres­sen en trai­nin­gen de laat­ste me­tho­des be­heer­sen en hun ken­nis up-to da­te hou­den. Zo ga­ran­de­ren wij dat on­ze plas­tisch chi­rur­gen en cos­me­ti­sche art­sen éch­te pro­fes­si­o­nals op hun vak­ge­bied zijn, zo­dat je je vei­lig kunt voe­len.” Wil je meer we­ten? www.es­sen­tia­laes­the­tics.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.