12 TIPS OM VAN JE­ZELF TE HOU­DEN

Som­mi­ge vrou­wen zijn er­mee ge­bo­ren. Met zo’n enor­me berg lief­de voor zich­zelf dat de rest van de we­reld ook van hen houdt. An­de­ren kun­nen het le­ren. Want een ge­zond stuk­je res­pect en waar­de­ring voor je­zelf, daar word je een heel ge­luk­kig mens van.

Gloss - - Seks & Psyche -

Stel je voor. Je bent Eva Men­des. Dat is om een he­le­boel re­de­nen heel pret­tig.

Al­ler­eerst heeft ze een ge­wel­di­ge bos dik en ge­zond haar waar el­ke vrouw een moord voor zou doen. Ze heeft ogen die dwars door je heen gaan en af­wis­se­lend streng en sexy kij­ken waar­door je, in wat voor stem­ming ze ook is, al­les voor haar zou wil­len doen. Daar­naast heeft ze zwoe­le lip­pen, een goed lijf én een ja­loers­ma­ken­de por­tie zelf­ver­trou­wen door een po­si­tief zelf­beeld. Ze wil­de hui­zen in­rich­ten, dus werd ze ar­chi­tect. Ze wil­de schrij­ven, dus pu­bli­ceer­de ze kin­der­boe­ken. Ze wil­de ac­te­ren, dus kreeg ze de hoofd­rol naast Will Smith. Nog niet over­tuigd? Ze wil­de Ry­an Gos­ling, en raad eens wat er ge­beur­de? Ze hééft Ry­an Gos­ling. Plus twee ado­ra­be­le doch­ters die hun ge­luk com­pleet ma­ken. Hoog tijd voor een les­je Men­des­mind­ful­ness met als doel de ul­tie­me lief­de te ont­wik­ke­len. De lief­de voor de be­lang­rijk­ste per­soon in je le­ven: jij­zelf!

1 DENK LIEF OVER JE­ZELF

De groot­ste cri­ti­cus van men­sen is een heel goe­de be­ken­de. Ze zijn het na­me­lijk zelf. Bij al­les wat ze on­der­ne­men, twij­fe­len ze of ze het wel kun­nen. Als ze er­gens in fa­len, ligt het aan hen en als iets toch een suc­ces blijkt te

“Als er leu­gens over me ge­schre­ven wor­den, we­ten zij de waar­heid niet en ik wel. Meer is het niet.”

zijn, ligt het aan an­de­ren. Ze heb­ben kri­tiek op hun ui­ter­lijk, ka­rak­ter en hun ver­mo­gen om hun le­ven tot een suc­ces te ma­ken. Van je­zelf hou­den be­gint met lief­de­vol over je­zelf te den­ken.

2 BEWAAK JE GREN­ZEN

Als jij je om­ge­ving niet leert hoe ze met je om moe­ten gaan, be­den­ken ze het vaak zelf niet. Dus stel gren­zen en hand­haaf ze ook. Men­sen met zelf­lief­de zijn er alert op dat hun gren­zen niet over­schre­ven wor­den, om­dat ze we­ten dat ze het waard zijn om goed be­han­deld te wor­den.

3 DOE IETS!

Met dag­dro­men be­reik je nooit de top. Wie zich­zelf een pro­mo­tie, nieu­we baan of een ei­gen be­drijf gunt, komt in ac­tie. Ver­geet nooit: geld volgt da­den, niet de dro­men. Zelf­lief­de ook.

4 LEEF MET VOL­LE AAN­DACHT

Je weet dat je le­ven niet al­tijd over ro­zen gaat en dat er geen licht kan zijn zon­der duis­ter­nis. Wan­neer je die uni­ver­se­le wet snapt, weet je dat het le­ven jou niet on­der­uit pro­beert te ha­len om­dat het ge­luk je niet wordt ge­gund. Het daagt je uit om je kracht te her­win­nen en straks te ge­nie­ten van het vol­le licht dat weer op je schijnt.

“Het mag er­uit­zien als­of het me al­le­maal over­ko­men is, maar mijn he­le car­ri­è­re is het re­sul­taat van goed ge­plan­de stap­pen.”

Eva Men­des met haar part­ner Ry­an Gos­ling.

Eva Men­des (43)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.