DE MOOI­STE FIETSROUTES IN NE­DER­LAND

Gloss - - Lifestyle -

Zen

Wie fietst, komt op plek­ken waar je an­ders nooit zou ko­men. Ne­der­land is prach­tig en de mooi­ste stuk­jes zijn te vin­den waar je met de au­to nau­we­lijks komt. Tel daar­bij op dat het ook nog eens goed is voor het mi­li­eu en een ge­wel­dig al­ter­na­tief voor de sport­school en je be­grijpt dat fiet­sen steeds po­pu­lair­der wordt. Fiet­sen is een ge­wel­di­ge wor­kout voor je hart. Een half uur fiet­sen zorgt er­voor dat je con­di­tie ver­be­tert, je bloed­druk ver­laagt en af­val­stof­fen be­ter wor­den af­ge­voerd. Dat ver­min­dert weer de kans op dicht­slib­ben­de va­ten en is een pri­ma ma­nier om de flexibiliteit van je bloed­va­ten te ver­gro­ten. De kans op bles­su­res is re­la­tief klein. Daar­bij is fiet­sen bij uit­stek dé sport die in­span­ning en ont­span­ning met el­kaar com­bi­neert. Want wie lek­ker door de bos­sen toert, werkt niet al­leen aan zijn con­di­tie, maar ook aan een flink stuk­je zen.

Mooie be­nen

Ne­der­land­se vrou­wen zijn lang, spor­tief en heb­ben voor­al on­ge­loof­lijk mooie be­nen. Van fiet­sen krijg je heel mooie en goed ge­vorm­de been­spie­ren, zo­wel de dij­en als de kui­ten. Dat komt door de druk die je moet uit­oe­fe­nen op de trap­pers om de weer­stand van de weg te over win­nen. Door de weer­stand te ver­ho­gen en te ver­la­gen, zet je de spie­ren ex­tra hard aan het werk. Zo­dra je merkt dat het fiet­sen je te mak­ke­lijk af­gaat, ver­hoog dan de weer­stand door een ho­ge­re ver­snel­ling te kie­zen of in een heu­vel­ach­tig ge­bied te gaan fiet­sen. En als­of dat al­le­maal niet ge­noeg is, ma­ken je her­se­nen door de ac­ti­vi­teit do­p­ami­ne en en­dor­fi­ne aan. De­ze ge­luks­stof­jes zor­gen er voor dat je je fan­tas­tisch voelt. Dus er fan­tas­tisch uit­zien én je fan­tas­tisch voe­len gaan hand in hand. Een ech­te win-win si­tu­a­tie.

Geen stress

Hoe­wel Ne­der­land be­kend staat om zijn nog­al nat­te kli­maat is bui­ten be­we­gen ge­wel­dig voor je ge­zond­heid én je hu­meur. Veel ge­zond­heids­klach­ten zijn stress-ge­re­la­teerd, maar wie re­gel­ma­tig op de fiets zit, zorgt er­voor dat het stres­shor­moon cor­t­i­sol wordt ver­min­derd. Hoe min­der cor­t­i­sol, hoe min­der vet er rond het mid­del wordt op­ge­sla­gen dus wie een beet­je slim re­de­neert, weet nu wat ze moet doen voor die kil­ler be­nen én die slan­ke tail­le!

Esta­va­na Pol­man (25)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.