ROU­TES VOOR AVONTURIERS

Gloss - - Lifestyle -

The At­las Tra­ver­se in Ma­rok­ko

Net bui­ten Mar­ral­kesh be­gint het At­las­ge­berg­te. Geen rou­te voor wat­jes, want de ber­gen vra­gen om een goe­de con­di­tie en door­zet­tings­ver­mo­gen. Daar word je rij­ke­lijk voor be­loond, want

et­send door de­ze on­ge­rep­te na­tuur kom je in plaat­sen waar je je eeu­wen te­rug in de tijd waant.

De Do­de Zee in Jor­da­nië

Het start­punt is Mount Ne­bo en daar­na daal je af naar de Do­de Zee, maar liefst 418 me­ter be­ne­den zee­ni­veau. On­der­weg naar be­ne­den kom je langs spec­ta­cu­lai­re plek­ken zo­als de Al Ka­rak Cast­le en de plaats Pe­tra.

The West Coast in Tas­ma­nië in Au­stra­lië

Rui­ge na­tuur, bos­sen, ber­gen én de hoog­ste wa­ter­val van Tas­ma­nië, dat zijn de high­lights van de­ze rou­te langs de west­kust. Uit­ge­strek­te na­tuur zo­als je die al­leen in Au­stra­lië te­gen­komt om, als je dan toch on­der­weg bent, even op te la­den in de hoofd­stad Ho­bart.

FEITJE Ne­der­land­se man­nen et­sen ge­mid­deld 50,9 ki­lo­me­ter per toer­rit­je en de Ne­der­land­se vrouw slechts 39. De man­nen rij­den niet al­leen lan­ger, va­ker maar ook snel­ler. Vrou­wen stop­pen te en lan­ger, bij­voor­beeld om een drank­je wat drin­ken. Daar­naast klim­men man­nen over­brug­gen ho­ger op de ets dan vrou­wen: zij zo’n 138 hoog­te­me­ters per rit en vrou­wen ‘slechts’ 94. (bron: Out­si­de.nl)

Prof­voet­bal­ler Jo­h­n­ny Hei­tin­ga en Char­lot­te met hun twee kin­de­ren Len­nox en Je­ze­bel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.