3x Vocht­boost voor de dro­ge huid

Gloss - - Lifestyle -

Na de zo­mer­maan­den is de huid vaak droog en ver­dikt door de in­wer­king van de zon. Waar je huid dan be­hoef­te aan heeft, zijn in­ten­sief vocht­her­stel­len­de pro­duc­ten. Mi­ne­ral Skin Cos­me­tics biedt bin­nen haar nieu­we Bio Ac­ti­ve Ca­re by Mi­ne­ral Ca­re-lijn RECOVERAGE™-LIJN het Hy­dra­ting Se­rum en de In­ten­si­ve Moi­stu­re Ba­lan­ce. Bei­de for­mu­les zijn spe­ci­aal ont­wik­keld om de huid in­ten­sief te hy­dra­te­ren en be­scher­men op ba­sis van na­tuur­lij­ke in­gre­di­ën­ten, waar­on­der Do­de Zee­mi­ne­ra­len, an­ti­oxi­dan­ten en het an­ti-aging in­gre­di­ënt Pre­vi­lient. Het se­rum en de crè­me zijn een wa­re wel­daad voor de dro­ge huid en la­ten de­ze di­rect com­for­ta­bel, zacht, goed ge­hy­dra­teerd, glad en aan­ge­naam soe­pel aan­voe­len. www.mi­ne­ral­skin­cos­me­tics.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.