AM­STER­DAM LIGHT FES­TI­VAL –

Gloss - - Films/boeken/evenementen -

30 no­vem­ber 2017 t/m 21 ja­nu­a­ri 2018

Van­af 30 no­vem­ber staan er ver­spreid over Am­ster­dam meer dan 40 kunst­wer­ken en in­stal­la­ties van na­ti­o­na­le en in­ter­na­ti­o­na­le kun­ste­naars, de­sig­ners en ar­chi­tec­ten die de stad prach­tig ver­lich­ten. Tij­dens het fes­ti­val zijn er spe­ci­a­le rond­vaar­ten en wan­del­rou­tes langs de spec­ta­cu­lair ver­lich­te kunst­wer­ken. Koop een tic­ket voor de rond­vaart en be­kijk de stad en de ve­le kunst­wer­ken van­af het wa­ter. Van­af half de­cem­ber is er ook de wan­del­rou­te Il­lu­mi­na­de, die je mee­neemt door de stad. Naast de prach­ti­ge ver­lich­te stra­ten en kunst­wer­ken, zijn er nog veel meer ac­ti­vi­tei­ten in mu­sea, the­a­ters, res­tau­rants, win­kels en an­de­re lo­ca­ties in Am­ster­dam. www.am­ster­dam­lightfes­ti­val.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.