Hel­le­ve­gen

Gloss - - Gloss -

Da­mes, da­mes, da­mes, er moet me echt iets van het hart. Sinds de ME­TOO hashtag zijn in­tre­de deed, kij­ven we el­kaar de tent uit. Nou ben ik een bee­tje wij­ven­ge­zeik wel ge­wend. Ik ben ge­bo­ren in een ge­zin met drie mei­den, had la­ter vrien­din­nen die op on­na­volg­ba­re wij­ze de ene week mijn be­s­tie wa­ren en de week er­na met el­kaar over me smies­pel­den en nog veel la­ter zat ik in de oor­logs­gra­ven van de wer­ken­de moe­ders ver­sus de thuis­blijf­moe­ders. Daar moet je een ko­gel­vrij vest voor aan, net als voor pu­blie­ke­lijk borst­voe­ding ge­ven of, want het is na­me­lijk echt nooit goed, een es­je melk in de mag­ne­tron in de buurt­kroeg warm ma­ken. Vrou­wen zijn er een kam­pi­oen in om el­kaar het le­ven zuur te ma­ken. En man­nen? Man­nen we­ten dat. Het zijn na­me­lijk niet de man­nen die meest­al de pro­mo­ties van vrou­wen on­der­uit ha­len, nee, de da­me boven jou zit meest­al niet te wach­ten op een nieu­we kip in de ka­pi­teins­hut. Ma­de­lei­ne Al­bright zei het al: er is een spe­ci­a­le plek in de hel voor vrou­wen die an­de­re vrou­wen niet hel­pen. Ik zou daar­aan toe wil­len voe­gen: een ex­tra el­len­di­ge plek in de hel voor vrou­wen die an­de­re vrou­wen ex­pres on­der­uit wil­len ha­len. Want oh, wat zijn de val­se op­mer­kin­gen af­ge­lo­pen we­ken vol­op te vin­den: “Wat een ge­zeur, dan mep je er toch met­een op.” “Tuur­lijk, eerst je tie­ten in de strijd gooi­en en la­ter pie­pen.” “Je kunt van al­les wel een pro­bleem ma­ken.” “Ik uit zelf ook man­nen na.” “Som­mi­ge vrou­wen kunnen ge­woon niet te­gen een gein­tje.” “Ik trek ge­woon mijn sti­let­to­hak uit en sla hem op zijn ge­zicht.” Heel kit­tig. Heel stoer. Heel sexy. En voor­al: HEEL STOM. Want door te fo­cus­sen op de­ge­nen die mis­schien ‘geen recht van spre­ken’ heb­ben in de­ze dis­cus­sie (maar dit ter­zij­de), ver­lie­zen de­ge­nen die on­ze steun hard no­dig heb­ben hun kracht en ge­loof­waar­dig­heid. Er zijn na­me­lijk heel veel vrou­wen die ver­kracht zijn, mis­bruikt, aan­ge­rand, uit­ge­kleed met ogen, aan­ge­raakt met han­den, ver­ne­derd met woor­den, ge­ma­ni­pu­leerd met macht en be­la­che­lijk ge­maakt met goed­ko­pe hu­mor en zij ver­die­nen het niet om in de­ze tijden op één lijn te wor­den ge­zet met de­ge­nen waar jij mis­schien nog een ap­pel­tje mee te schil­len hebt. Het is een be­we­zen feit dat veel man­nen ja­loers zijn op vrou­wen die sek­su­eel las­tig ge­val­len wor­den, om­dat ze het as­so­ci­ë­ren met be­geerd wor­den. Hun din­ge­tje. Het is ook een be­we­zen feit dat veel vrou­wen ja­loers zijn op vrou­wen die sek­su­eel las­tig ge­val­len wor­den. Ook hun din­ge­tje? Nee. Dit is het mo­ment om je per­soon­lij­ke frus­tra­ties even op zij te zet­ten, niet jouw mo­ment te grij­pen en de paar vrou­wen die mis­schien on­te­recht aan­dacht om niets vra­gen (maar dit echt even heel ter­zij­de) en zor­gen dat er een we­reld komt waar­in vrou­wen zich vei­lig kunnen voe­len. Ik heb een doch­ter. Mis­schien jij, of ie­mand die je kent, ook.

Ka­th­leen Vael (51) is foun­der van NYBF Cos­me­tics (www.nybf.nl) en geeft ie­de­re maand haar vi­sie op het le­ven van de 50+ vrouw.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.