Fol­low-up

iCreate (Netherlands) - - Voorwoord -

Als je nog geen Ap­ple-fan bent wan­neer je voor iCre­a­te komt wer­ken, dan word je het wel als je er een­maal zit. Ik werk op een Mac­Book Pro, ik bel (en doe een mil­joen an­de­re din­gen) met een iPho­ne SE en ik kijk tv via een Ap­ple TV. Ap­ple staat cen­traal in mijn in­ter­ac­tie­ve en con­nec­tie­ve le­ven als­of er nooit iets an­ders is ge­weest.

Een paar we­ken ge­le­den kocht ik een paar Air­Pods. Van­af het eer­ste mo­ment dat we een proef­setje op de re­dac­tie had­den, vond ik ze er al ge­wel­dig uit­zien. Ik ben ech­ter be­slist geen Ap­ple-fa­naat die al­les di­rect moet heb­ben en om eer­lijk te zijn twij­fel­de ik aan het be­die­nings­ge­mak. Van­daar dat het even heeft ge­duurd voor ik me over de prijs van 189 eu­ro kon zet­ten. Nu ik ze eni­ge tijd heb, moet ik ech­ter mijn on­ge­lijk toe­ge­ven: ze zien er niet al­leen goed uit, ze wer­ken fan­tas­tisch. De be­die­ning werkt veel be­ter dan ik had ver­wacht.

Dit ver­schil tus­sen mijn eer­ste kor­te ken­nis­ma­king met de Air­Pods en mijn ge­bruik­s­er­va­ring op lan­ge­re ter­mijn zet­te me aan het den­ken: hoe vaak komt het voor dat de eer­ste per­cep­tie van een pro­duct niet over­een­komt met de ge­bruik­s­er­va­ring op lan­ge ter­mijn?

We zijn hier op de re­dac­tie al­le­maal kri­ti­sche Ap­ple-fans. Ik heb mijn Air­Pods en mijn iPho­ne SE, Daan loopt al een jaar met een Ap­ple Watch en Sven kocht di­rect na de in­tro­duc­tie een Mac­Book Pro met Touch Bar. Na­tuur­lijk schre­ven we een uit­ge­brei­de re­view van de­ze pro­duc­ten na­dat Ap­ple ze naar ons stuur­de, maar wat is er ver­an­derd na pak ‘m beet een half jaar ge­bruik­s­er­va­ring? Wat zijn de nieu­we in­zich­ten? Door­dat we per­soon­lijk de­zelf­de pro­duc­ten ge­brui­ken die we ook voor iCre­a­te tes­ten, heb­ben we de mo­ge­lijk­heid om die­per op die vraag in te gaan.

Van­af dit num­mer doen we dat in de nieu­we re­view-ru­briek Fol­low-up en in dit num­mer komt de Mac­Book Pro aan bod. Het geeft jul­lie ho­pe­lijk een nog be­te­re mo­ge­lijk­heid om tus­sen al­le Ap­ple-pro­duc­ten die pro­duc­ten te ha­len die voor jul­lie per­soon­lijk het bes­te ge­schikt zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.