Nieuws Top 10

Waar­schijn­lijk kun­nen we in de vol­gen­de iCre­a­te de nieu­we iPho­ne 8 aan je voor­stel­len. Dit is de laat­ste stand van za­ken voor Ap­ple’s lang­ver­wach­te key­no­te.

iCreate (Netherlands) - - Inhoud -

6 Het op­val­lend­ste nieuws van www.icre­a­te­ma­ga­zi­ne.nl.

For­maat ver­ge­lijk­baar met iPho­ne 7

Het scherm heeft on­ge­veer de­zelf­de groot­te als dat van de iPho­ne 7 Plus, maar om­dat er geen rand om­heen zit, is het toe­stel in to­ta­li­teit niet veel gro­ter dan de com­pac­te­re iPho­ne 7. De iPho­ne 7 is 67,1 mm breed, 138,3 mm lang en 7,1 mm dik. Ter ver­ge­lij­king, de iPho­ne 8 zou 71 mm breed, 144 mm lang en 7,5 mm dik zijn. Als dit klopt, krijg je veel scherm voor je geld: de iPho­ne 8 wordt hier­mee de smartpho­ne met het groot­ste scherm in ver­hou­ding tot de be­hui­zing.

Ed­ge-to-ed­ge oled-scherm

De iPho­ne 8 (of mis­schien heet-ie wel iPho­ne Edi­ti­on, iPho­ne Pro of iPho­ne X) ziet er waar­schijn­lijk dras­tisch an­ders uit dan zijn voor­gan­gers. Dat heeft voor­al te ma­ken met het scherm, dat van de ene rand naar de an­de­re rand loopt en dus vrij­wel de com­ple­te voor­kant van het toe­stel be­slaat – op een klei­ne in­ke­ping

3D-ca­me­ra voor ge­zichts­her­ken­ning

De sel­fie- ca­me­ra krijgt een in­fra­rood­mo­du­le die diep­te in kan schat­ten en 3D-structuren kan her­ken­nen – zo­als je ge­zicht. Mis­schien ont­gren­del je je iPho­ne straks al­leen al door er­naar te kij­ken. Aan de an­de­re zij­de van het toe­stel zit een ver­ti­ca­le dub­be­le ca­me­ra (bij de 7 Plus was die nog ho­ri­zon­taal) met waar­schijn­lijk uit­ge­brei­de aug­men­ted re­a­li­ty­func­ties. Meer hier­over bij num­mer 1 in de­ze nieuws­ru­briek. bo­ven­aan na, voor de front­ca­me­ra en wat sen­so­ren. De fy­sie­ke thuis­knop zo­als we die nu ken­nen, moet daar­om het veld rui­men – meer daar­over lees je in het ka­der Touch ID op de vol­gen­de pa­gi­na. De oled-tech­no­lo­gie zorgt voor een ener­gie­zui­ni­ger scherm met een rij­ke­re kleur­weer­ga­ve en in­ten­se­re zwart­tin­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.