Fo­to’s

Met de burst­mo­dus maakt je iPho­ne tien fo­to’s per se­con­de. Zo zit de perfect ge­ti­me­de fo­to er vrij­wel al­tijd tus­sen.

iCreate (Netherlands) - - Inhoud -

Maak (en kies) de per­fec­te ac­tie­fo­to

Het kan knap las­tig zijn om met je iPho­ne mo­men­ten met veel be­we­ging vast te leg­gen, zo­als een sport­wed­strijd of een ren­nen­de hond. Gro­te kans dat de ti­ming van de fo­to iet­wat on­ge­luk­kig is – of dat die voor­bij­hol­len­de hond zelfs vol­le­dig schit­tert in af­we­zig­heid. Ge­luk­kig heeft de iPho­ne een func­tie waar­mee je de kans op een mooi ge­ti­me­de fo­to flink ver­groot: de burst­mo­dus.

De func­tie is aan­we­zig op een iPho­ne 5s of nieu­wer en werkt een­vou­dig. In plaats van dat je in de Ca­me­ra-app de slui­ter­knop één keer in­drukt, houd je je vin­ger er voor lan­ge­re tijd op. Je iPho­ne scha­kelt dan over naar de burst­mo­dus en maakt van­af dat mo­ment liefst tien fo­to’s per se­con­de. De iPho­ne 5 be­zit de­ze func­tie ove­ri­gens ook, maar de ca­me­ra houdt het daar op drie fo­to’s per se­con­de.

In de­ze work­shop leg­gen we uit hoe je burst­fo­to’s se­lec­teert en ver­vol­gens be­werkt in de Fo­to’s-app op je Mac.

1. Burst-fo­to ma­ken

Open de Ca­me­ra-app en houd de ca­me­r­ak­nop lang in­ge­drukt. Tij­dens het in­druk­ken maakt de iPho­ne meer­de­re fo­to’s ach­ter el­kaar. Een tel­ler geeft in­tus­sen aan hoe­veel Burst-fo­to’s er ge­maakt wor­den. Ga naar ‘Film­rol’. Al­le ge­se­lec­teer­de fo­to’s uit de burst-reeks zijn hier zicht­baar. Veeg over de fo­to’s om ze snel te selecteren. Kies links­on­der het vier­kant­je met de pijl, de Deel-knop. Kies voor ‘Maak een se­lec­tie’. Se­lec­teer de bes­te fo­to’s door één keer op de fo­to te klik­ken. Ver­groot de fo­to’s door twee vin­gers op het track­pad te sprei­den, zo­dat je de scherp­te be­ter ziet. De burst wordt in de app Fo­to’s ver­za­meld on­der ‘Al­bums>Bursts’. Met iCloud-fo­to­bi­bli­o­theek ver­schij­nen ze ook van­zelf op je Mac. Heb je dat niet, kies dan de fo­to van zo­juist en tik op ‘Se­lec­teer’. Tik op ‘iCloud-fo­to­de­len’ om de fo­to­reeks naar de Fo­to’s-app van je Mac te ver­stu­ren. Of gebruik AirDrop: de fo­to’s be­lan­den dan in de map ‘Down­lo­ads’ van je Mac. Sleep de­ze naar de Fo­to’s-app. Klik dan op ‘Ge­reed>Be­houd al­leen se­lec­tie’. De ge­se­lec­teer­de fo­to’s wor­den nu be­waard in Fo­to’s, tus­sen al­le an­de­re fo­to’s. De mis­luk­te Burst-fo­to’s wor­den ver­wij­derd.

3. Al­les selecteren

Om al­le fo­to’s van de burst over te zet­ten, veeg je langs de fo­to’s en vink je ze al­le­maal aan, door één keer op de fo­to te tik­ken. Kies ver­vol­gens rechts­bo­ven voor ‘Ge­reed’.

6. Open Fo­to’s

Open de app Fo­to’s op je Mac. Ga ook hier naar het map­je ‘Bursts’, waar­in al je ge­ïm­por­teer­de Burst-fo­to’s staan. Ctrl-klik op de mi­ni­a­tuur van de fo­to­reeks die je wilt be­wer­ken. Open je fo­to­ver­za­me­ling en Ctrl-klik op je ge­ko­zen shot. Klik op het ‘Be­werk fo­to’-icoon­tje’ om je ac­tie­fo­to te ne­tu­nen. Op­ti­ma­li­seer bij­voor­beeld de kleu­ren, of snijd de fo­to bij.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.