Fi­nal Cut Pro

Met een ca­me­ra-e ect komt het voor de kij­ker over als­of hij of zij de ac­tie li­ve waar­neemt. Het maakt de vi­deo span­nen­der.

iCreate (Netherlands) - - Inhoud -

Maak je vi­deo mee­sle­pend met (vi­deo)ca­me­ra-e ec­ten

A ls je in een film een sluip­schut­ter ziet lig­gen, be­schut in het ho­ge gras, loe­rend door het vi­zier van zijn sni­per ri­f­le, weet je dat er ac­tie in het ver­schiet ligt. Mys­te­ri­eu­ze ge­lui­den dra­gen bij aan de span­ning. Maar je wordt pas écht in het mo­ment ge­zo­gen als het vi­zier van de sluip­schut­ter in beeld komt. Je ziet pre­cies wat de schut­ter ziet door het ron­de vi­zier, in­clu­sief het dra­den­kruis dat el­ke be­we­ging van het doel mi­nu­ti­eus volgt. Door dit soort ca­me­ra- ef­fec­ten toe te pas­sen, krijgt de kij­ker meer het ge­voel dat hij of zij be­trok­ken is bij de ac­tie.

Fi­nal Cut Pro X be­vat ver­schil­len­de van dit soort ca­me­ra- ef­fec­ten. Ze to­nen bij­voor­beeld het per­spec­tief van een sluip­schut­ter of spi­on. Maar er zijn ook ef­fec­ten die na­boot­sen dat je een vi­deo op­neemt of de fo­to­graaf uit­hangt. In de­ze work­shop le­gen we uit hoe je de ef­fec­ten toe­voegt, aan­past en ani­meert.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.