Sys­teem­voor­keu­ren

Met een paar sim­pe­le klik­ken zorg je dat mal­wa­re en frau­du­leu­ze web­si­tes geen toe­gang krij­gen tot je Mac.

iCreate (Netherlands) - - Inhoud -

9 han­di­ge tips om je Mac goed te be­vei­li­gen

p een Mac staat een hoop ver­trou­we­lij­ke in­for­ma­tie. Denk bij­voor­beeld aan bank­re­ke­ning­num­mers, naam- en adres­ge­ge­vens of scans van een pas­poort of iden­ti­teits­be­wijs. Het zijn ge­ge­vens waar in­ter­net­cri­mi­ne­len maar al te graag mee aan de haal gaan – en als we on­ze com­pu­ter niet goed be­vei­li­gen ge­beurt dat wellicht ook.

Ge­luk­kig kun­nen we een hoop doen om hac­kers en kwaad­wil­len­de soft­wa­re bui­ten de deur te hou­den. Ver­sleu­tel bij­voor­beeld de schijf om je be­stan­den zeer goed te be­vei­li­gen. Pas be­paal­de in­stel­lin­gen aan voor­dat je Mac­Book ver­bon­den is met een kwets­baar open­baar wi­fi­net­werk. Of ga vi­rus­sen te­gen met een fire­wall, die niet stan­daard op de Mac is in­ge­scha­keld. Dit en meer komt naar vo­ren in de­ze work­shop, waar­mee je je Mac in kor­te tijd een stuk vei­li­ger maakt.

O

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.