Waar zit Touch ID op de iPho­ne 8?

Zon­der rand om het scherm, is er geen ruim­te meer voor de thuis­knop met vin­ger­af­druks­can­ner. Touch ID ver­huist, maar waar­naar­toe?

iCreate (Netherlands) - - Nieuws top 10 -

Naar het thuis­scherm

Mis­schien wel de meest voor de hand lig­gen­de op­tie: de iPho­ne 8 krijgt een vir­tu­e­le thuis­knop aan de on­der­zij­de van het scherm. Het mooi­ste be­wijs hier­voor is te vin­den in de bè­ta-ver­sie van iOS 11. Ga je naar de App Sto­re en pro­beer je daar een app te ko­pen, dan ver­schijnt in iOS 10 in het mid­den

He­le­maal ner­gens

Een nog­al ri­gou­reu­ze op­los­sing: Touch ID ver­dwijnt. Ap­ple zou kie­zen voor een an­de­re vorm van bi­o­me­tri­sche be­vei­li­ging. De nieu­we iPho­ne 8 is uit­ge­rust met een slim­me ca­me­ra en 3D-sen­so­ren, en die ma­ken ge­zichts­her­ken­ning mo­ge­lijk. Tijd om Touch ID over­boord te gooi­en: we gaan on­ze te­le­foons straks ont­gren­de­len door er­naar te kij­ken!

Naar de ver­gren­del­knop

van het scherm de vraag om via Touch ID de aan­koop te be­ves­ti­gen. In iOS 11 is dat niet meer het ge­val. Dat ven­ster is ver­huisd naar de on­der­kant van het scherm – zie de af­beel­ding hier­naast. En laat dat juist de meest lo­gi­sche plek zijn waar een knop in het scherm ge­ïn­te­greerd kan wor­den. Vrij­wel al­le ge­lek­te te­ke­nin­gen en on­der­de­len la­ten een lan­ge­re po­werknop zien aan de rech­ter zij­kant van de nieu­we iPho­ne. Waar­om? Om­dat het mooi­er is? Ap­ple doet niets voor niets. Als de ver­gren­del­knop er op­eens an­ders uit­ziet, dan is dat geen min of meer wil­le­keu­ri­ge de­sign­keu­ze: er moet iets aan de hand zijn. Het zou zo­maar kun­nen dat de vin­ger­af­druks­can­ner hier­naar­toe ver­huist.

Naar de ach­ter­kant

Moch­ten al de­ze sce­na­rio's tech­nisch iets te am­bi­ti­eus zijn, dan kan Touch ID ook aan de ach­ter­zij­de van de iPho­ne ge­plaatst wor­den. De meest lo­gi­sche plek is dan pal on­der het Ap­ple-lo­go, waar je je vin­ger au­to­ma­tisch plaatst bij het op­pak­ken van je toe­stel. In­mid­dels schijnt dit plan B niet meer no­dig te zijn, maar zo nu en dan ver­schijnt er toch nog een pro­to­ty­pe met een uit­spa­ring op de ach­ter­zij­de.

Plan B schijnt niet meer no­dig te zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.