iPho­ne SE krijgt geen op­vol­ger

Voor ve­len is het 4-in­ch­scherm­pje van de iPho­ne SE te klein.

iCreate (Netherlands) - - Nieuws top 10 -

Krijgt de iPho­ne SE een op­vol­ger? Waar­schijn­lijk niet. De Chi­ne­se Ap­ple- ana­list Pan Ji­u­tang is er­van over­tuigd dat het toe­stel in ie­der ge­val in de na­bije toe­komst geen up­gra­de krijgt. Met 4 inch is de iPho­ne SE klein van for­maat en vol­gens Ji­u­tang is de vraag naar klei­ne smartpho­nes te be­perkt. Steeds meer men­sen kie­zen voor een toe­stel met een groot scherm om­dat dat fij­ner is met in­ter­net­ten, films kij­ken en ga­men. Voor veel con­su­men­ten is 5 inch dan het ab­so­lu­te mi­ni­mum. De iPho­ne SE, die een re­la­tief vrien­de­lij­ke prijs heeft, vorm­de vo­rig jaar een trend­breuk met de an­de­re iPho­nes. Het toe­stel lijkt qua ui­ter­lijk op de iPho­ne 5(s), een com­pact de­sign dat da­teert van 2012. Tech­nisch is de SE grotendeels ge­lijk aan de veel ge­a­van­ceer­de­re iPho­ne 6s.

Of toch wel?

Vlak na de uit­spraak van Ap­ple-ana­list Ji­u­tang kwam het Fran­se blog iGe­ne­ra­ti­on met vol­le­dig an­de­re in­zich­ten. In een be­den­ke­lijk be­richt be­weert de blog dat er al op kor­te ter­mijn een nieu­we ver­sie van de 4- inch iPho­ne in de win­kel ligt. De nieu­we iPho­ne SE zou nog bud­get­vrien­de­lij­ker wor­den dan het hui­di­ge mo­del. Nu be­taal je bij Ap­ple € 489 voor een SE met 32 GB op­slag, de nieu­we zou slechts € 399 gaan kos­ten. De­ze nieu­we SE zou wat specs be­treft ver­ge­lijk­baar moe­ten wor­den met de iPho­ne 7. Ge­zien het prijs­kaart­je zou Ap­ple hier­mee zijn eigen pro­duc­ten kan­ni­ba­li­se­ren. Dit laat­ste be­richt nut­ti­gen we dus met een ste­vi­ge kor­rel zout.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.